• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Công văn học bổng Mai Vàng
Ngày xuất bản: 21/04/2016 2:35:48 SA

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

HỘI KHUYẾN HỌC

Số:        /CV-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Yên Bái, ngày 16  tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:  

- Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu

- Thường trực Hội Khuyến học huyện Mù Cang Chải  và Trạm Tấu

Căn cứ thông báo số 42/2012/TB – HBMV ngày 01/12/2012 của Ban điều hành quỹ Mai vàng về việc cấp học bổng năm 2011. Tỉnh Yên Bái được 25 suất, mỗi suất 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng). Căn cứ vào kết luận Hội nghị Ban thường vụ tỉnh Hội và đề nghị của các huyện Hội. Thường trực tỉnh Hội phân bổ về 02 huyện Mù Cang Chải  và Trạm Tấu;

- Huyện Mù Cang Chải  : 15 suất .

- Huyện Trạm Tấu  : 10 suất .

1- Đối tượng : cấp học bổng cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn học giỏi .

2- Hồ sơ :

- Mỗi học sinh được xét cấp học bổng phải làm đơn có dán ảnh;

- Địa phương (xã, phường) nơi học sinh được cấp học bổng có một bản tóm lược giới thiệu địa phương . Nếu trên một xã có nhiều học sinh được xét thì chỉ cần một bản tóm lược về địa phương.

- Danh sách các học sinh nhận học bổng Mai Vàng (trường lập, HT xác nhận)

(Có mẫu đính kèm theo công văn này)

3- Thời gian gửi về Thường trực tỉnh hội Yên Bái : chậm nhất vào 20- 12 -2012

Theo địa chỉ số nhà 1141, đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái (sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái).

Nhận được công văn này đề nghị Thường trực Hội Khuyến học huyện, thị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xét duyệt đối tượng và gửi hồ sơ về tỉnh Hội, để kịp chuyển đến nhà tài trợ . Số máy liên hệ : 029 3858248 hoặc 0912785338./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (kính gửi);

- Lưu VP Hội.

 

TM.BAN THƯỜNG VỤ

Phó chủ tịch

 

 

  Trần  Văn Tho