• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Danh sách nhận học bổng Mai Vàng năm 2012
Ngày xuất bản: 02/05/2016 1:54:40 CH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

HỘI KHUYẾN HỌC

Số:  139/CV-HKH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 25 tháng 12 năm 2012

DANH SÁCH HỌC SINH  ĐỀ NGHỊ NHẬN HỌC BỔNG

MAI VÀNG Năm 2012

(Kèm theo công văn số 139/CV/HKH  ngày 25/12/2012 của tỉnh Hội Yên Bái)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trường, huyện

Ghi chú

1

Khang Thị Bia

4/4/1998

THCS Chế Cu Nha - MCC

 

2

Khang A Khay

20/8/2004

TH Chế Cu Nha - MCC

 

3

Cứ A Vần

03/01/2003

THCS Hồ Bòn - MCC

 

4

Giang Thị BLa

11/5/2001

THCS Hồ Bòn -MCC

 

5

Hàng Minh Đức

01/7/2005

TH Lao chải - MCC

 

6

Sùng A Hà

5/5/2004

THCS Khao Mang - MCC

 

7

Giàng A Sung

20/10/2003

THCS Khao Mang - MCC

 

8

Giàng Thị Mú

02/03/2001

THCS Nậm Khắt - MCC

 

9

Thào A Dì

05/12/2004

THCS Mồ Dề - MCC

 

10

Vàng A Giàng

20/8/2002

THCS Mồ Dề - MCC

 

11

Giàng A Dinh

10/01/2004

TH Nậm Khắt - MCC

 

12

Sùng Thị Sua

28/5/2003

TH Púng Luông - MCC

 

13

Lò Thị Phương Thảo

19/5/2006

TH Vừ A Dính - MCC

 

14

Giàng A Sang

10/12/2006

THCS Kim Nọi - MCC

 

15

Lường Văn Trường

20/4/2006

TH Cao Phạ - MCC

 

16

Giàng A Sếnh

19/12/2003

THCS TrạmTấu - T.Tấu

 

17

Mùa Thị Sua

02/09/2001

THCS Phình Hồ - T.Tấu

 

18

Hờ trung Thành

05/06/2005

THCS Xà Hồ - T.Tấu

 

19

Giàng A Trông

20/01/2004

THCS Pá Hu - T.Tấu

 

20

Hờ A Vừ

7/6/2002

THCS Làng Nhì - T.Tấu

 

21

Giàng A Rùa

20/10/2001

THCs Bản Mù - T.Tấu

 

22

Sùng A Sùng

02/04/2000

THCS Túc Đán - T.Tấu

 

23

Hảng A Phông

16/12/2004

THCS Bản Công - T.Tấu

 

24

Lò Văn Khoẻ

02/7/2001

THCS Lý Tự Trọng - T.Tấu

 

25

Vàng A Dềnh

1999

THCS Pá Lau - T.Tấu

 

 

Người lập biểu

T. M BAN THƯỜNG VỤ

KTCHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Đức

 

 

 

(đã ký)

 

Trần Văn Tho