• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Hội Khuyến học tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày xuất bản: 14/01/2019 2:07:09 SA

  Ngày 11/1, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 (mở rộng) đánh giá hoạt động công tác Hội năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Với chủ đề: “Nâng cao chất lượng các mô hình học tập”, năm 2018 Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh đã tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra; trú trọng công tác tuyên truyền; đẩy mạnh công tác phối hợp; quan tâm công tác phát triển hội viên .vv… Qua đó, tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đơn vị liên quan về xây dựng XHHT, các mô hình học tập gắn bó chặt chẽ hơn năm trước; việc xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm, một số địa phương huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xây dựng XHHT; chất lượng các mô hình học tập được xây dựng theo hướng bền vững; quỹ khuyến học tiếp tục phát triển đạt hiệu quả cao; các hoạt động hỗ trợ giáo dục tiếp tục thu hút đông đảo lực lượng tham gia và thu được nhiều kết quả...

Thừa ủy quyền, bà Ngô Thị Chinh, Chủ tịch HKH tỉnh trao Bằng khen của TW Hội cho các tập thế cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018 

Thông qua xã hội học tập và học tập suốt đời góp phần giảm đi số người thất nghiệp và tạo cơ hội có thêm việc làm cho nhiều người khác trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, nâng cao nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hoá, thuần phong, mỹ tục truyền thống của dân tộc là cơ sở vững chắc đảm bảo cho dân chủ hoá trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa… 

 Quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, phát huy kết quả năm 2018, năm 2019, Họi Khuyến học sẽ tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả Kết luận số 316 - KL/TU của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn tỉnh Yên Bái; văn bản chỉ đạo của  UBND tỉnh về: “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2018-2020”; tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo nội dung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, phối hợp trong công tác đào tạo nghề lao động nông thôn; tiếp tục củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên, chỉ đạo đại hội các địa phương đến nhiệm kỳ; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Hội; phối hợp với ngành Giáo dục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng; thực hiện các mục tiêu Đề án xây dựng xã hội học tập; tăng cường công tác tự kiểm tra, tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ; tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với hội khuyến học huyện, thị, thành phố và các đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước biểu dương các mô hình học tập và điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 - 2019; tổ chức tốt Hội nghị giao ban công tác khuyến học Cụm I - 9 tỉnh Tây Bắc…

Thừa ủy quyền, ông Vương Văn Bằng, GĐ Sở GD&ĐT trao bằng khen của UBND tỉnh cho các rập thể, cá nhân có thành tích xuât sắc giai đoạn 2016 - 2018

ông Trần Văn Tho, PCT Hội KH tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018 

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT đã được nhận cờ thi đua, bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, của UBND tỉnh và giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh.

                                                                                Nguyễn Đình