• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Kiểm tra việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”
Ngày xuất bản: 18/08/2017 3:23:33 CH

 

Thực hiện Kế hoạch 128/KH- UBND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân tỉnh về Kiểm tra việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh, trong 2 ngày 15- 16 tháng 8 năm 2017 đoàn kiểm tra của tỉnh đã kiểm tra đối với 2 huyện Văn Chấn và Trạm Tấu.

 

Đoàn Kiểm tra làm việc tại UBND huyện Văn Chấn

Đoàn kiểm tra số 2 do đồng chí Ngô Thị Chinh, UVBCH Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Yên Bái làm trường đoàn, các thành viên gồm: Sở Nội Vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Cựu giáo chức tỉnh.

Ngày 15 tháng 8 đoàn đã kiểm tra thực tế tại xã Thượng Bằng La và Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn; ngày 16 đoàn kiểm tra tại xã Trạm Tấu và UBND huyện Trạm Tấu.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Trạm Tấu

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2017. (Kế hoạch 97; 95 và 86). Đánh giá hiệu quả các phong trào, mô hình học tập trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Thông qua kiểm tra phát hiện nhân tố điển hình, sáng kiến, cách làm hay từ đó tuyên truyền, nhân rộng, chỉ ra những tồn tại, rút kinh nghiệm cho việc chỉ đạo, triển khai xây dựng xã hội học tập giai đoạn tiếp theo.

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Thượng Bằng La

Tại các xã và UBND huyện, đoàn đã được trao đổi với đại diện gia đình, dòng họ, trưởng bản; xem thực tế hồ sơ lưu trữ; nghe các đồng chí lãnh đạo xã, lãnh đạo huyện và các phòng, ban báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập, trong đó nổi bật đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thể hiện bằng các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, bước đầu đã có sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể, trong đó các trường học và Hội Khuyến học giữ vai trò nòng cốt. Tại các địa phương, sau 3 năm triển khai Đề án hoạt động khuyến học, khuyến tài đã được triển khai đến mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư với các mô hình học tập, từng bước trở thành phong trào nhân dân xây dựng xã hội học tập. Công tác khuyến học, khuyến tài góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng về giáo dục cho mọi người.

Đoàn kiểm tra tại xã Trạm Tấu

Bên cạnh kết quả đạt được cũng còn nhiều hạn chế, hoạt động của đội ngũ cán bộ khuyến học chưa đồng đều, năng lực và điều kiện công tác một số cán bộ còn hạn chế. Đa số cán bộ cán bộ làm công tác khuyến học ở cơ sở còn kiêm nhiệm, do đó thời gian dành cho Hội chưa nhiều. Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có lúc, có nơi chưa kịp thời, công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc còn khá hạn chế.  Kinh phí hoạt động cho Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố còn chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều TTHTCĐ còn gặp khó khăn, hiệu quả thấp do chưa được đầu tư nguồn lực, thiếu sự quan tâm đồng bộ, vì vậy chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Ngày 21- 22 tháng 8 đoàn tiếp tục kiểm tra đối với 2 huyện Lục Yên Và Trấn Yên.

Minh Trang