• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày xuất bản: 13/11/2020 1:40:00 CH

 

 Trong các ngày 10, 13 tháng 11 năm 2020, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội hội khuyến học tỉnh lần thứ IV, hiệm kỳ 2020 – 2025 tại huyện Trấn Yên và lớp cán bộ cấp xã tại Trường chính trị tỉnh. Do ông Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trực tiếp truyền đạt.

Ông Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh truyền đạt nghị quyết Đại hội IV

Các chỉ tiêu chủ yếu:

 Về củng cố, phát triển tổ chức Hội và hội viên:

(1) Củng cố tổ chức hội thôn, tổ dân phố, 100% cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang có tổ chức hội.

(2) Tỷ lệ hội viên đạt trên 30% dân số.

(3) 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Về chất lượng tổ chức Hội cơ sở:

  (4) Phấn đấu hàng năm 100% Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố đạt đơn vị khuyến học tiên tiến, trong đó 40% đạt đơn vị khuyến học xuất sắc; 70% số Hội Khuyến học cơ sở đạt đơn vị khuyến học tiên tiến trong đó 30% đạt đơn vị khuyến học xuất sắc.

   (5) 100% cán bộ Hội Khuyến học các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác hội.   

Về duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình học tập, xây dựng mô hình “Công dân học tập”, “Huyện học tập”:

(6) Hằng năm có 70% số gia đình, 65% số dòng họ, 70% số cộng đồng thôn/tổ dân phố, 90% số đơn vị cấp xã, 70% số đơn vị cấp huyện, cấp tỉnh quản lý đạt danh hiệu học tập.

(7) Hằng năm có trên 60% số xã, phường, thị trấn được đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã từ khá trở lên.

 (8) Phấn đấu đến năm 2025 có trên 50% số công dân được công nhận “Công dân học tập” xây dựng  03 huyện, thị, thành phố được công nhận danh hiệu “Huyện học tập’’.

            Về hỗ trợ góp phần phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo:

  (9) Hằng năm có ít nhất 10.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ; 100% học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên được các cấp Hội vinh danh, khen thưởng.

  Về vận động phát triển Quỹ khuyến học, khuyến tài:

 (10) Duy trì, phát triển Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh Yên Bái; 100% tổ chức hội các cấp có Quỹ khuyến học, khuyến tài và sử dụng có hiệu quả, phấn đấu đạt bình quân 45.000đ/người/năm.

Các đại biểu dự lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội hội khuyến học khóa IV

Quán triệt nghị quyết, Ban chấp hành tỉnh hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo, nỗ lực vươn lên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đẩy mạnh phong trào thi đua học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc theo hướng "Phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

Minh Đức