• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 

Nội dung tìm kiếm:

Quy định thi đua - Khen thưởng của TW Hội KH VN
Ngày xuất bản: 02/06/2016 6:53:58 SA

 

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

              ---------&--------

 

 

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   

       

              Hà Nội, ngày  20    tháng 11  năm 2010

 

CÁC QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC

 

I.Các danh hiệu thi đua.

1.     Đối với các cá nhân

a.     Hội viên:

a1. Hội viên khuyến học tiên tiến, gọi là hội viên tiên tiến (HVTT)

a2. Hội viên khuyến học xuất sắc, gọi là hội viên xuất sắc (HVXS)

b.     Cán bộ khuyến học:

b1. Cán bộ khuyến học tiên tiến, gọi là cán bộ tiên tiến (CBTT)

b2. Cán bộ khuyến học xuất sắc, gọi là cán bộ xuất sắc (CBXS)

2.     Gia đình và Dòng họ:

a.Gia đình:

a1. Gia đình hiếu học (GĐHH)

a2. Gia đình hiếu học tiêu biểu (GĐHHTB)

b.Dòng họ:

b1. Dòng họ hiếu học (DHHH)

b2. Dòng họ hiếu học tiêu biêu (DHHHTB

3.     Đối với tập thể:

a.     Đơn vị khuyến học:

Đơn vị khuyến học bao gồm:

+ Thôn, làng, bản, ấp, phum, sóc, tổ dân phố, xã, phường thị trấn.

+ Cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, họ đạo, nhà chùa, trung tâm học tập cộng dồng (TTHTCĐ).

+ Các nhà trường.

+ Đơn vị quân đội và công an.

a1. Đơn vị khuyến học tiên tiến

a2. Đơn vị khuyến học xuất sắc.

b.Huyện (quận, thị xã), tỉnh/thành phố khuyến học

b1. Huyện/quận hội khuyến học tiên tiến (điểm đạt khá)

b2. Huyện/quận hội khuyến học xuất sắc (điểm đạt tốt)

b3. Tỉnh/thành hội khuyến học tiên tiến (điểm đạt khá)

b4. Tỉnh/thành hội khuyến học xuất sắc (điểm đạt tốt)

II. Các tiêu chí công nhận danh hiệu thi đua.

1.     Đối với hội viên:

1.1.         Hội viên khuyến học tiên tiến (viết tắt là hội viên tiên tiến)

a. Tự học hỏi thường xuyên và động viên các thành viên khác trong gia đình cùng học tập phù hợp với hoàn cảnh của từng người; coi trọng việc tham gia học tập ở TTHTCĐ, ở các cơ sở học tập (và tự học hỏi để nâng cao chất lượng cuộc sống đối với bản thân, gia đình, góp phần phát triển cộng đồng).

b.Chăm lo cho con cháu được học hành, rèn luyện đạo đức và có thành tích học tập tốt.

- Con cháu trong gia đình chăm chỉ học hành, không lưu ban, bỏ học, có tay nghề, không mắc tệ nạn xã hội và vi pham pháp luật.

c.Tham gia tích cực, trong các hoạt động của hội, đóng hội phí đầy đủ. Xây dựng được Quỹ khuyến học gia đình và tham gia xây dựng Quỹ khuyến học của tổ chức hội, đạt gia đình hiếu học, góp phần xây dựng tổ chức hội nơi sinh hoạt.

1.2.Hội viên khuyến học xuất sắc (sau đây gọi tắt là hội viên xuất sắc).

a. Đạt danh hiệu hội viên tiên tiến ít nhất 3 năm trở lên.

b. Có thành tích các mặt cao hơn hội viên tiên tiến, như đạt gia đình hiếu học nhiều năm hoặc tiêu biểu; vận động giúp đỡ được nhiều người khác học tập; đóng góp tích cực vào xây dựng các mô hình học tập cộng đồng, nhất là TTHTCĐ, góp phần xây dựng tổ chức hội thành đơn vị xuất sắc.

2.Cán bộ khuyến học:

1.2.Cán bộ khuyến học tiên tiến

a. Gương mẫu học hỏi thường xuyên, vận động các thành viên trong gia đình và hội viên khác học tập. Góp phần xây dựng các mô hình học tập cộng đồng, nhất là các TTHTCĐ ở xã, phường, thị trấn đạt được loại khá đạt gia đình hiếu học.

b. Hoàn thành tốt công việc được phân công; thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

c. Đóng góp vào công tác chỉ đạo của BCH, góp phần xây dựng đơn vị đạt danh hiệu khuyến học tiên tiến trở lên.

2.2. Cán bộ khuyến học xuất sắc

a. Đạt các tiêu chuẩn cán bộ khuyến học tiên tiến từ 3 năm trở lên.

b. Có thành tích các mặt cao hơn cán bộ khuyến học tiên tiến như; vận động đuợc nhiều người đi học; vận động được các học sinh bỏ học trở lại trường. Góp phần tích cực vào việc xây dựng các mô hình học tập cộng đồng nhất là TTHTCĐ đạt được loại tốt; Đạt gia đình hiếu học tiêu biểu; tổ chức Hội nơi công tác đạt danh hiệu khuyến học xuất sắc.

3.Gia đình hiếu học và gia đình hiếu học tiêu biểu.

3.1.Gia đình hiếu học.

a. Con em trong gia đình học tại các trường lớp phải đạt loại trung bình trở lên, không có lưu ban, bỏ học, không mắc các vụ việc tiêu cực, đạo đức tốt.

b. Người lớn tuổi trong gia đình (trừ người già yếu, ốm đau) có ý thức tự học, hoặc tham gia hình thức học không chính quy (như tham gia các lớp chuyên đề tại TTHTCĐ, hoặc có nội dung tự học, tự bồi dưỡng, tham gia sinh hoạt câu lạc bộ ở cơ sở…).

c. Có ít nhất một thành viên trong gia đình là hội viên hội khuyến học cơ sở hay chi hội ở địa phương. Gia đình đạt gia đình văn hoá, có đóng góp cho Quỹ khuyến học của hội cơ sở hoặc quỹ của dòng họ.

3.2Gia đình hiếu học tiêu biểu:

a.Đạt 3 năm liền gia đình hiếu học.

b.Có thành tích các mặt cao hơn gia đình hiếu học như: con em trong gia đình học ở trường lớp có người đạt học si\nh tiên tiến, học sinh giỏi; góp phần tích cực xây dựng phong trào khuyến học ở địa bàn dân cư; con cái ở dộ tuổi nào đạt phổ cập giáo dục ở độ tuổi đó. Đóng góp cho Quỹ khuyến học vượt quy định.

4.Dòng họ hiếu học, Dòng họ hiếu học tiêu biểu.

4.1. Dòng họ hiếu học:

a. Có 50% trở lên số gia đình trong dòng họ đạt danh hiệu gia đình hiếu học.

b. Dòng họ giúp đỡ các gia đình nghèo trong họ tộc đi học, trong dòng họ không có học sinh lưu ban hoặc bỏ học, học sinh mắc các tệ nạn xã hội.

c. Có chi hội khuyến học trong dòng họ; có quỹ khuyến học của dòng họ.

4.2. Dòng họ hiếu học tiêu biểu:

a. Đạt dòng họ hiếu học 3 năm liền trở lên.

b. Có thành tích các mặt cao hơn dòng họ hiếu học như: dòng họ có con cháu là học sinh khá, giỏi từ cấp quận huyện trở lên; có con cháu thành đạt góp phần xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước; có 70% trở lên số gia đình trong dòng họ đạt danh hiệu gia đình hiếu học; có quỹ khuyến học dòng họ để biểu duơng khen thưởng những người trong họ vượt khó học giỏi, đỗ đạt cao.

5.Đơn vị khuyến học tiên tiến, đơn vị khuyến học xuất sắc:

5.1. Đơn vị khuyến học tiên tiến:

a. Có thành tích cụ thể về giúp đỡ hội viên người dân tham gia các lĩnh vực học tập. Động viên khuyến khích, hỗ trợ mọi người tự học hoặc tham gia học tập tại TTHTCĐ có phong trào xây dựng gia đình hiếu học đến tận gia đình; có 50% gia đình đạt gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học. Quan tâm việc xây dựng xã hội học tập ở địa bàn ( TTHTCĐ, các lớp dạy nghề, tin học, ngoại ngữ).

b. Tổ chức cho thành viên trong đơn vị tham gia các hình thực học tập thường xuyên để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao trình độ năng lực, năng suất lao động, hiệu quả công tác. 100% hộ gia đình cán bộ công chức, viên chức, người lao động đăng ký phấn đấu gia đình hiếu học ở nơi cư trú, có trên 60% số gia đình đạt GĐHH trong đó 20% là gia đình hiếu học tiêu biểu (đối với doanh nhiệp, trường học, đơn vị quân đội, đơn vị công an, cơ quan hành chính).

c.Có tổ chức hội (chi hội khuyến học, ban khuyến học) trong đơn vị của mình hoạt động toàn diện và có hiệu quả. Tổ chức hội cơ sở thực hiện tốt nội dung hoạt động hỗ trợ trong và ngoài nhà trường góp phần tích cực thực hiện phong trào " Dạy tốt học tốt" và phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Có quỹ khuyến học đạt mức quy định, có nhiều hình thức linh hoạt vận động xây dựng qũy khuyến học.

5.2. Đơn vị khuyến học xuất sắc.     

a. Đạt danh hiệu đơn vị khuyến học tiên tiến 2 năm liền trở lên.

b. Chất lượng phong trào tốt và phát triển liên tục, bền vững, các chỉ tiêu phải đạt cao hơn hẳn so với đơn vị tiên tiến như: có 60-80% số gia đình đạt gia đình hiếu học, trong đó có 20-30% số gia đình trở lên đạt gia đình hiếu học tiêu biểu; có quỹ khuyến học vượt mức quy định.

6.Huyên/quận, thị xã, Tình/thành khuyến học

5 tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn 1: Phát triển các tổ chức hội và hội viên ở cơ sở.

1.1. Phát triển trên 80% các chi hội khuyến học tại các thôn, bản, tổ dân cư, trường học ở xã, phường, thị trán; các tổ chức khuyến học trong các doanh nghiệp, các ban khuyến học ở các dòng họ, cơ quan, tổ chức kinh tế xã hội.

1.2. Phát triển hội viên khuyến học trong cộng đồng dân cư mỗi năm tăng từ 1-2% so với năm trước, nâng cao độ đồng đều tham gia hoạt dộng khuyến học của hội viên.

Tiêu chuẩn 2: Có nhiều hình thức khuyến học, khuyến tài đối với giáo dục trong nhà trường và hỗ trợ tạo điều kiện hoạt động của hệ thống trường lớp chính quy.

2.1. khuyến học, khuyến tài với học sinh, sinh viên, đặc biệt với học sinh khuyết tật, học sinh nghèo, cơ nhỡ. Tăng số lương học bổng cho học sinh nghèo và phần thưởng cho học sinh giỏi, hỗ trợ cho những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn mỗi năm từ 1 đến 3%.

2.2. Có sáng kiến hoặc áp dụng có hiệu quả những sáng kiến đã có trong việc hỗ trợ giúp đỡ hoạt động giáo dục trong nhà trường và phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tiêu chuẩn 3: Mở rộng và nâng cao các hoạt dộng khuyến học, khuyến tài với các đối tượng bên ngoài nhà trường, tạo điều kiện cho mọi người được học tập thường xuyên, suốt đới, góp phần xây dựng XHHT từ cơ sở.

3.1. Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học. Phổ biến rộng rãi các tiêu chí xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học trong cụm dân cư. Có từ 60% trở lên số gia đình đăng ký trở thành GĐHH, trong đó 50% được công nhận đạt chuẩn. Có 80% dòng họ đăng ký DHHH, trong đó 50% được công nhận đạt chuẩn.

3.2.Góp phần phát triển TTHTCĐ và những hình thức học tập khác tại cơ sở.

Hội khuyến học cơ sở làm tốt vai trò nòng cốt trong việc vận động, phối hợp, liên kết với các lực lượng xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn,vận động nhân dân tham gia học tập ở TTHTCĐ những cơ sở dạy nghề ngắn hạn, những câu lạc bộ (CLB dưỡng sinh, CLB thể dục-thể thao, CLB thơ truyền thống, v.v…) và lớp học cho trẻ khuyết tật..

Tiêu chuẩn 4: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hội khuyến học và tổ chức tập huấn cán bộ hội.

4.1. Xây dựng hệ thống thông tin khuyến học ở mọi địa phương với những yêu cầu sau:

- Tình thành hội nào cũng có bản tin hoặc tạp chí khuyến học mỗi quý một số (4 số/năm). Bản tin hoặc tạp chí của tỉnh thành Hội được phát hành xuống tới xã, phường, thị trấn.

- Máy tính hoá văn phòng các tỉnh, thành hội; bảo đảm thông tin hai chiều một cách đều đặn giữa địa phương với Trung ương hội. Văn phòng hội địa phương truy cập thường xuyên vào hệ thống báo điện tử của Trung ương hội (Dân trí điện tử, Website văn phòng Trung ương hội). Phấn đấu mở rộng việc thực hiện máy tính hoá ở một số huyện.

- Hội khuyến học cơ sở có đầy đủ báo khuyến học dân trí và sử dụng có hiệu quả, có những hình thức thông tin tuyên truyền sinh động đều đặn trên báo, đài ở địa phương và trung ương.

4.2.  Hội khuyến học các cấp có tổ chức các hình thức bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo họi về nghiệp vụ công tác khuyến học, đạt mức từ 70% cán bộ cơ sở trở lên/năm.

Tiêu chuẩn 5: Đẩy mạnh công tác xây dựng quỹ khuyến học.

5.1. Có nhiều hình thức đa dạng xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài phù hợp với tình hình địa phương. Sử dụng quỹ khuyến học vào công tác khuyến học, khuyến tài công bằng, minh bạch, có hiệu quả.

5.2. Các địa phương có quỹ khuyến học đã đạt mức trên 10.000 đồng/nguời thì phấn đấu đạt mức 15.000 đồng/người. địa phương thuộc địa bàn quá khó khăn cần đạt mức 6.000 đồng/người.

III. Cách đánh giá xếp loại và công nhận.

1.Đối với hội viên, cán bộ hội, gia đình và dòng họ, đơn vị khuyến học.

Nếu đạt các tiêu chuẩn đã ghi trên đây thì xét cộng nhận danh hiêu: Hội viên tiên tiến, Hội viên xuất sắc; cán bộ khuyến học tiên tiến, cán bộ khuyến học xuất sắc; gia đình hiếu học, gia đình hiếu học tiêu biểu; dòng họ hiếu học, dòng họ hiếu học tiêu biểu; đơn vị khuyến học tiên tiến và xuất sắc; Việc bình xét và công nhận được tiến hành thường xuyên vào tháng 9 hàng năm tại các cấp hội, đơn vị cơ sở báo cáo lên huyện, quận Hội.

2.Đối với các huyện (quận, thị xã); tỉnh/thành phố.

2.1.Cho điểm và xếp loại:( Theo hướng dẫn số :      Ngày 28/12/2010)

2.2.Thể thức tiến hành:  Hội khuyến học cấp huyện, tỉnh căn cứ vào kết quả thi đua trong năm tự làm báo cáo kết quả đạt được của từng tiêu chuẩn và cho điểm từng tiêu chuẩn một. Tỉnh, thành Hội đánh giá kết quả thi đua cấp cơ sở, TW Hội đánh giá kết quả Thi đua của tỉnh, thành Hội.

3.Việc công nhận các danh hiệu thi đua:

3.1. Đối với hội viên:

a. Hội viên đạt danh hiệu “Hội viên tiên tiến” do các chi hội xét đề nghị hội khuyến học cơ sở xét công nhận……..

b. Hội viên đạt danh hiệu "Hội viên xuất sắc" do Hội Khuyến học cấp cơ sở đề nghị Hội Khuyến học (HKH) cấp huyện và Hội Khuyến học các trường trực thuộc Trung ương, trực thuộc tỉnh xét công nhận. Hội viên xuất sắc ở các đơn vị trực thuộc Tỉnh do Hội Khuyến học các đơn vị trực thuộc tỉnh xét công nhận.

3.2. Đối với cán bộ HKH.

a.Cán bộ Khuyến học (KH) đạt danh hiệu " cán bộ KH tiên tiến" do Ban Chấp hành, hội khuyến học cơ sở công nhận.

b. Cán bộ Hội KH cơ sở đạt danh hiệu " cán bộ KH xuất sắc" huyện, quận xét công nhận. Cán bộ các tổ chức hội trực thuộc ở các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp... thuộc huyện, quận. Cán bộ Hội KH huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc tỉnh đạt danh hiệu "cán bộ KH xuất sắc" do Hội Khuyến học tỉnh, thành công nhận.

3.3. Đối với gia đình và dòng họ.

a. Gia đình hiếu học và dòng họ hiếu học do các chi hội xét đề nghị hội KH xã, phường, thị trấn công nhận (cấp xã, phường).

b. Gia đình hiếu học và dòng họ hiếu học tiêu biểu do hội KH huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh công nhận ( cấp huyện, quận).

3.4. Đối với các đơn vị khuyến học.

a. Các đơn vị chi hội KH tiến tiến ( thôn, làng, bản, ấp, phum, sóc, tổ dân phố) do hội KH xã công nhận; chi hội khuyến học xuất sắc do hội KH huyện, quận công nhận.

b. Các đơn vị KH tiên tiến  cấp (xã phường, thị trấn); các trường học, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn KH tiên tiến, xuất sắc) do hội KH cấp huyện, quận  xét quyết định công nhận.

c. Các đơn vị KH trực thuộc Hội KH cấp huyện, đạt danh hiệu KH tiến tiến, xuất sắc do hội KH huyện công nhận.

d. HKH của các đơn vị trực thuộc tỉnh, thành phố đạt danh hiệu " khuyến học tiên tiến xuất sắc" do HKH tỉnh, thành phố công nhận.

 

Các quy định về tiêu chí công nhận danh hiệu thi đua và cách đánh giá xếp loại, công nhận khen thưởng thi đua trong hệ thống Hội KH các cấp trong toàn quốc đều thống nhất thực hiện từ năm 2011 (theo quy định này).

 

Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung chưa phù hợp với thực tế sẽ được tiếp tục điều chỉnh bổ sung.

 

                            THƯỜNG TRỰC BAN THI ĐUA

                              TW HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

 

 Xem chi tiết : Tải về