• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Chương trình phối hợp công tác giữa Hội Khuyến học với MTTQ và các đoàn thể
Ngày xuất bản: 31/05/2017 6:55:24 SA

 

UBMTTQ - HỘI PN- ĐOÀN TNCSHCM  

       LĐLĐ -   HỘI ND - HỘI CCB

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 154 /CTPH-LN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

 
 

 


Yên Bái, ngày 20  tháng 12 năm 2016

 

    

“ V/v công tác phối hợp liên ngành”

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Thực hiện Đề án: “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình,

dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”

 

 

Thực hiện Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ chính trị ( Khóa X) và Chỉ thị 18-CT/TW ngày 25/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( Khóa XVI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Liên ngành Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học tỉnh xây dựng chương trình phối hợp thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị ( Khóa X), Chỉ thị 18 - CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tạo cơ chế, động lực, nguồn lực góp phần thực hiện các mục tiêu của Đề án và nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc xây dựng xã hội học tập, việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Động viên khuyến khích mọi cán bộ, đoàn viên, hội viên tự giác học tập, cập nhật kiến thức mới để nâng cao năng lực thực tế, bổ sung những kiến thức cần thiết phục vụ lao động sản xuất, công tác đem lại lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã hội. Phấn đấu mỗi gia đình đoàn viên, hội viên là hội viên hội Khuyến học.

3. Việc phối hợp phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan;  trách nhiệm của mỗi đơn vị trong việc xây dựng xã hội học tập. Lồng ghép các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với việc xây dựng, chỉ đạo đánh giá các mô hình học tập, tạo sự chuyển biến và sức lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

II. MỤC TIÊU

1.Mục tiêu chung

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh đẩy mạnh phong trào, vận động tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, hội viên thuộc cơ quan, tổ chức của mình được học tập thường xuyên, học suốt đời, và tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020:

- 100% cán bộ Mặt trận, các đoàn thể và hội Khuyến học các cấp được quán triệt tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập, học tập suốt đời và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

- Tăng bình quân mỗi năm 2,5% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”; 40% dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”; 50% cộng đồng (thôn, bản, tổ dân phố và tương đương) đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”. Đối với vùng kinh tế phát triển (thành phố, thị xã, huyện vùng thấp tỷ lệ này tương ứng 3,0%, 50%, 60%; vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn các tỷ lệ này tương ứng là 2,0%, 30% và 40%.

- 60% các tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp dạt danh hiệu “ Đơn vị học tập”.

III. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg; Quyết định 281/QĐ-TTg; Kế hoạch 97/KH-UBND; Kế hoạch 95/KH-UBND; Kế hoạch 86/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          2. Tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp về ý thức tự học, tự nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, hội viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Mở rộng các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội. Phối hợp với hội Khuyến học các cấp trong việc xây dựng, chỉ đạo các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng của từng địa phương, đơn vị.

3. Phát động phong trào học tập, xây dựng Quỹ khuyến học trong cơ quan, hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, khen thưởng động viên kịp thời đối với hội viên, đoàn viên có thành tích học tập tốt, phối hợp tổ chức bình xét tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xét tặng danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”.

          4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng các mô hình học tập tại các địa phương, đơn vị, duy trì chế độ thông tin báo cáo định kỳ, thường xuyên.

          IV. TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

          1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái

          Phối hợp các tổ chức thành viên tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia học tập, đưa nội dung xây dựng các mô hình học tập vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng gia đình học tập. Trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ngày Hội Đại đoàn kết 18/11 hằng năm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng các mô hình học tập. Căn cứ vào chương trình giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hằng năm có thể mời hội Khuyến học tham gia giám sát, phản biện các chuyên đề có liên quan. Hằng năm trên cơ sở các chủ trương của Đảng và Nhà nước tổ chức các hình thức phối hợp phù hợp.

          2. Liên đoàn lao động tỉnh

          Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, theo dõi việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân, viên chức lao động. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ công đoàn các cấp đối với công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tay nghề, bậc thợ, thực hiện tích cực phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Kịp thời tuyên truyền các văn bản trung ương, của tỉnh, của Hội Khuyến học về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cấp Công đoàn. Chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với hội Khuyến học cùng cấp tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Gia đình học tập”, “ Đơn vị học tập”. Kịp thời giúp đỡ động viên con CNVCLĐ có thành tích cao trong học tập, các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Phối hợp với hội Khuyến học đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng điển hình tiên tiến và tổ chức hội nghị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu; tuyên truyền, nhân rộng và biểu dương kịp thời các cá nhân tập thể có thành tích cao trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng XHHT .

          3. Tỉnh đoàn thanh niên

          Tổ chức phối hợp, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập cho đoàn viên, thanh niên, tạo điều kiện cho đoàn viên được học tập nâng cao trình độ thường xuyên. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, cuộc vận động: “ Thắp sáng ước mơ”, cuộc vận động “ Cùng em tôi tới trường”… để tăng nguồn quỹ hỗ trợ cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiếu học. Đẩy mạnh cuộc vận động “ Tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… với các nội dung liên quan với khuyến học, khuyến tài, xây dựng, chỉ đạo, kiểm tra, lựa chọn, giới thiệu các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng “ Gia đình học tập”, “ Đơn vị học tập”.

          4. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

          Phát huy vai trò tổ chức hội các cấp trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và ý thức thường xuyên tự học, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu. Gắt kết chặt chẽ phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập với triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Tuyên truyền học tập giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm  đang”.

Vận động các hộ gia đình cán bộ, hội viên, đặc biệt là người mẹ quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn đến việc học tập của con em mình bằng những việc làm thiết thực.

Triển khai xây dựng mô hình  “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”. Gắn với nội dung của cuộc vận động “5 không 3 sạch”, “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.

Huy động các nguồn lực để có thêm nhiều học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh là người dân tộc thiểu số và phần thưởng cho học sinh, sinh viên là con cán bộ, hội viên phụ nữ có thành tích xuất sắc trong học tập. Phối hợp tổ chức tuyên dương những điển hình tiên tiến về công tác khuyến học, khuyến tài.

5. Hội Nông dân tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân được học tập thường xuyên, gắn việc học tập với phát triển kinh tế gia đình, học để góp phần tổ chức sản xuất phù hợp với lợi thế của địa phương. Tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật theo phương trâm “cầm tay chỉ việc” khảo sát, nắm chắc nhu cầu đào tạo cho mỗi ngành nghề, lĩnh vực, góp phần thành công chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Gắn phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết cùng nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” với nội dung xây dựng các mô hình học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các cấp Hội; giới thiệu, nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả gắn với việc phát triển kinh tế hộ gia đình; phối hợp trong việc lựa chọn biểu dương các hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong học tập, nâng cao trình độ.

6. Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh

Vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng Quỹ khuyến học và tham gia giáo dục truyền thống, truyền thụ lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân sinh, đào tạo nhân tài, xây dựng xã hội học tập. Với uy tín và vai trò gương mẫu của hội, tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các dòng họ, các hội viên phát huy truyền thống hiếu học, động viên giáo dục con cháu của mình chăm ngoan, học giỏi, tiến bộ thực sự là tấm gương sáng cho quần chúng nhân dân noi theo.

7. Hội Khuyến học tỉnh

Chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 95/KH-UBND, Kế hoạch 86/KH-UBND về triển khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 100% khu dân cư, 100% đơn vị giáo dục, 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 80% dòng họ, xây dựng được tổ chức khuyến học, tỷ lệ phát triển hội viên trên 20% dân số.

Chủ trì xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án; xây dựng các mô hình học tập phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, chủ trì tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phong trào học tập suốt đời. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hội nghị biểu dương “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “ Cộng đồng học tập”.

Chủ trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tập huấn chuyên đề cho đội ngũ cán bộ khuyến học, các thành viên có liên quan phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp hằng năm. Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc triển khai Đề án của các huyện, thị , thành phố, định kỳ sơ, tổng kết, tổng hợp kết quả và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCSHCM, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Khuyến học tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp này. Hằng năm tổ chức đánh giá các nội dung trong chương trình phối hợp, đồng thời xây dựng nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

2. Tăng cường chế độ thông tin thông qua báo cáo sơ, tổng kết, báo cáo chuyên đề có liên quan; công tác kiểm tra, giám sát liên ngành, chuyên ngành đánh giá hiệu quả của chương trình phối hợp, các cơ quan có trách nhiệm báo cáo và thông tin những chủ trương, chính sách mới có liên quan đến nội của chương trình phối hợp.

3. Ban Tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể,Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh là đầu mối tổ chức thực hiện các nội dung chương trình phối hợp. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cùng trao đổi thống nhất, giải quyết.

Trên đây là chương trình phối hợp thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” giữa Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể với Hội Khuyến học tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, chương trình phối hợp sẽ được điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện sau khi có sự thống nhất của các ngành tham gia ký kết.

TM. UBMTTQVN TỈNH

P.CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Xuân

 

TM. HỘI NÔNG DÂN

CHỦ TỊCH 

Hoàng Hữu Độ

 

TM. LĐ LĐ TỈNH

P.CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Vân

TM. ĐOÀN TNCSHCM

BÍ THƯ

Đoàn Thị Thanh Tâm

  

TM. HỘI LH PHỤ NỮ

CHỦ TỊCH 

Vũ Thị Hiền Hạnh

  

TM. HỘI CỰU CHIẾN BINH

P.CHỦ TỊCH 

Nguyễn Tiến Quang

      

 

TM. HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

CHỦ TỊCH     

           Ngô Thị Chinh

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy;

- HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Hội Khuyến học VN;

- Mặt trận, các đoàn thể;

- Hội Khuyến học tỉnh;

- Lưu VP.

Xem chi tiết: Tải về