• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Công văn số 68/CV-HKH về báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của các Ban khuyến học
Ngày xuất bản: 24/06/2016 6:56:42 SA

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

HỘI KHUYẾN HỌC

 

Số: 68/CV- HKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Yên Bái, ngày 22 tháng 6 năm 2016

 

 

 

            Kính gửi:  Ban Khuyến học trực thuộc.

       

Để kịp sơ kết đánh giá kết quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2016. Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đề nghị các Ban khuyến học trực thuộc báo cáo sơ kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Ban với các nội dung sau:

          I. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016.

1. Công tác phát triển hội viên tại đơn vị.

2. Kết quả hoạt động khuyến học trong và ngoài đơn vị.

3. Công tác tham mưu, tuyên truyền cho khuyến học, khuyến tài.

4. Hoạt động hỗ trợ giáo dục và đào tạo.

5. Công tác xây dựng quỹ khuyến học.

6. Việc triển khai kế hoạch học tập thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị doanh nghiệp theo Kế hoạch 97/KH-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh.

7. Việc triển khai vận động xây dựng gia đình học tập, đơn vị học tập.

8. Công tác thi đua khen thưởng.

II. Đánh giá:

1. Kết quả đạt được

2. Những hạn chế

3. Đề xuất, kiến nghị

III. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Yêu cầu báo cáo cần đầy đủ, ngắn gọn, có số liệu minh chứng . Báo cáo gửi về Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái trước ngày 30/6/2016 (gửi trước file mềm), địa chỉ: Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái – Số 1141, đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm- TP Yên Bái (Sở giáo dục và đào tạo).

Điện thoại 029.3855902; Email: khuyenhoc@yenbai.edu.vn

Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đề nghị các Ban Khuyến học trực thuộc quan tâm thực hiện đúng nội dung, thời gian quy định trên./.

         

                                                                                                        T.M BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI

  Nơi nhận                                                                                                       K.T  CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;                                                                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu VP.                                                                                      

                                                                                             

                                                                                                                                                           Trần Văn Tho

 Xem chi tiết: Tải về