• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 

Nội dung tìm kiếm:

Công văn về việc hỗ trợ học sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm học 2016
Ngày xuất bản: 02/06/2016 8:19:39 SA

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  YÊN BÁI

HỘI KHUYẾN HỌC

 
 

 


SỐ: 59/CV - HKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

 
 

 


Yên Bái, ngày 01  tháng 6  năm 2016

 

     “V/v  Hỗ trợ kỳ thi  THPT Quốc gia

                 tỉnh Yên Bái  năm 2016”

 

   Kính gửi :  - Chủ tịch Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố.

                    - Lãnh đạo các các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

 

Để góp phần cùng Ngành Giáo dục- Đào tạo thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh giáo dục trung học năm 2016 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số: 777/QĐ – UBND ngày 26/4/2016 và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 – 2016. Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đề nghị các huyện, thị, thành Hội, lãnh đạo các doanh nghiệp một số nội dung sau đây:

 

1- Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 có ý nghĩa quan trọng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 – 2016, thiết thực đưa Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng vào thực tiễn giáo dục, từng bước đáp ứng nguyện vọng của học sinh và nhân dân, tác động tích cực trở lại quá trình dạy và học vì vậy Thường trực Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo, các trường THPT, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền để nhân dân và các bậc phụ huynh có nhận thức đầy đủ trong việc giáo dục con em mình thực hiện đúng Quy chế thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành, góp phần cho kỳ thi đạt kết quả tốt.

 

2- Vận động phụ huynh nâng cao tinh thần trách nhiệm và truyền thống hiếu học của dân tộc, tích cực chăm lo sức khỏe, động viên con em mình cố gắng ôn tập để làm bài thi với tinh thần quyết tâm, bình tĩnh, tự tin đạt kết quả cao nhất.

 

3- Chủ động nắm bắt tình hình học sinh đăng ký dự thi tại các điểm thi để có biện pháp vận động 100% thí sinh dự thi, không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn phải bỏ thi.

Các cấp Hội xem xét trích Quỹ khuyến học hỗ trợ học sinh diện chính sách, học sinh con hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dự thi như hỗ trợ tiền lệ phí thi, tiền tàu xe đi lại trong những ngày thi...

Với tấm lòng vàng khuyến học, Hội Khuyến học tỉnh trân trọng đề nghị các doanh nghiệp xem xét ủng hộ, trực tiếp trao quà hỗ trợ cho học sinh đối tượng trên tại các trường THPT của tỉnh. (Số lượng và địa chỉ trao quà, xin liên hệ với Thường trực Tỉnh Hội, điện thoại: 0293855902; 0912785338).   

 

Kết quả trao quà cho học sinh dự thi THPT quốc gia của Hội Khuyến học các cấp cần báo cáo về Tỉnh Hội ngày 30/6/2016 để tổng hợp./.

 

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;

- Ban dân vận tỉnh ủy;         Báo cáo                                         

- MTTQ tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Sở Giáo dục& Đào tạo;

- Như kính gửi;

- Lưu VP.                                                         

T/M BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI

KT.CHỦ TỊCH

P.CHỦ TCH

 

 

   

Trần Văn Tho

 Xem chi tiết: Tải về