• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 

Nội dung tìm kiếm:

Hướng dẫn đánh giá các mô hình học tập 2016 -2020
Ngày xuất bản: 08/10/2016 3:20:59 SA

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

HỘI KHUYẾN HỌC

 
 

 


SỐ: 53/HD- HKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

 
 

 


Yên Bái, ngày 17 tháng 5  năm 2016

 

 

HƯỚNG DẪN

Thực hiện và đánh giá, công nhận các mô hình học tập

giai đoạn 2016 - 2020

 

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 10/11/2015 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ban hành bộ tiêu chí đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai nhân rộng và đánh giá công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh. Để thống nhất việc tổ chức thực hiện, đánh giá và công nhận các mô hình học tập, Thường trực Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn như sau: 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Nhằm góp phần vào đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng một nền giáo dục mở thực học, phát huy tốt nhất tiềm năng riêng của mỗi cá nhân, gia đình và mục tiêu cộng đồng xây dựng xã hội học tập.

Động viên, khuyến khích xây dựng các mô hình học tập ở cơ sở, tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” (căn cứ Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 10/11/2015 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam)

     1. Tiêu chí đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”

- Học tập của trẻ em trong gia đình.

- Học tập của người lớn trong gia đình.

- Điều kiện học tập của gia đình.

- Tác động, hiệu quả học tập của các thành viên trong gia đình.

    2. Tiêu chí đánh giá, công nhận “Dòng họ học tập”

- Học tập của các gia đình trong dòng họ.

- Điều kiện học tập của dòng họ.

- Tác động, hiệu quả học tập của các gia đình trong dòng họ.

(Dòng họ có Quy ước, có nội dung hoạt động)

         3. Tiêu chí đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” (Thôn/Bản/Tổ dân phố hoặc tương đương)

- Học tập của các gia đình trong cộng đồng.

- Điều kiện học tập ở cộng đồng.

- Tác động, hiệu quả học tập của các gia đình trong cộng đồng .

         4. Tiêu chí đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” (Cơ quan/Trường học/Đơn vị/Doanh nghiệp/Lực lượng vũ trang …)

     - Học tập của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và người lao động trong đơn vị (gọi tắt là các thành viên trong đơn vị).

    - Điều kiện học tập của các thành viên trong đơn vị.

    - Tác động, hiệu quả của phong trào học tập trong đơn vị.

 

 

 

III. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN

1. Chỉ xét công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” (sau đây gọi tắt là các “danh hiệu học tập”) đối với gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị có đăng ký.

2. Việc bình xét và công nhận thực hiện một cách dân chủ, công khai, đúng quy trình.

3. UBND các cấp chỉ đạo Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và Hội Khuyến học cùng cấp tổ chức đánh giá, bình xét công nhận các “danh hiệu học tập”.

4. UBND các cấp ký quyết định công nhận các “danh hiệu học tập”.

5. Việc đánh giá, công nhận các mô hình học tập cần bám sát các tiêu chí, kết quả đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí quy định ở mục II của hướng dẫn này. Mỗi tiêu chí có các nội dung cần đánh giá theo các mức độ đã đạt được và được hướng dẫn cách cho điểm cụ thể tại Phụ lục Hướng dẫn đánh giá, cho điểm các mô hình học tập (TW Hội ban hành). 

6. Tổng số điểm tối đa cho một mô hình học tập cơ sở là 100 điểm. Các tiêu chí không có minh chứng phù hợp không chấm điểm.

 

IV. TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ VÀ XÉT CÔNG NHẬN

1. Tổ chức thực hiện

a. Quý I hằng năm, gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị thuộc xã quản lý đăng ký các “danh hiệu học tập” tại xã (hoặc tại tỉnh/huyện nếu đơn vị thuộc tỉnh/huyện quản lý)

 b. Quý IV hằng năm, căn cứ tiêu chí đã đăng ký, các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm.

Chi hội khuyến học cơ sở (Thôn/Bản/Tổ dân phố) phối hợp với Trưởng thôn, Trưởng ban mặt trận kết hợp bình xét “Gia đình văn hóa” với bình xét danh hiệu “Gia đình học tập” và “Cộng đồng học tập”, đề nghị UBND xã công nhận. Ban chỉ đạo xây dựng XHHT cấp xã phối hợp với Hội Khuyến học cùng cấp tổ chức bình xét “Dòng họ học tập” và “Đơn vị học tập” thuộc xã quản lý. Đối với các đơn vị thuộc tỉnh/huyện quản lý, Ban chỉ đạo xây dựng XHHT cấp tỉnh/huyện phối hợp với Hội Khuyến học cùng cấp tổ chức bình xét.

c. Hội Khuyến học cấp xã cùng Ban chỉ đạo xây dựng XHHT lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân xã quyết định công nhận các danh hiệu gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập thuộc xã quản lý mỗi năm một lần. Đối với các đơn vị thuộc tỉnh/huyện quản lý thì do UBND tỉnh/huyện ký quyết định công nhận trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng XHHT cấp tỉnh/huyện và Hội Khuyến học cùng cấp.

d. Công nhận Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng, Đơn vị học tập tiêu biểu 05 năm một lần.

- Các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt danh hiệu học tập 05 năm liên tục và có thành tích xuất sắc, nổi bật được Hội Khuyến học báo cáo UBND xã trình UBND huyện xét và quyết định cấp Giấy công nhận “Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu”;

- Đối với “Đơn vị học tập tiêu biểu” thuộc tỉnh/huyện quản lý, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và Hội Khuyến học cấp tỉnh/huyện bình chọn và trình UBND tỉnh/huyện xét và quyết định cấp Giấy công nhận.

2. Hồ sơ đề nghị xét công nhận

a. Bản tự chấm điểm của các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị đề nghị công nhận (hoặc Báo cáo thành tích đối với các danh hiệu “Gia đình, dòng học, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu”). 

b. Biên bản và Tờ trình đề nghị có danh sách kèm theo của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và Hội Khuyến học các cấp.

3. Điều kiện được công nhận

a. Tổng số điểm phải đạt từ 80 điểm trở lên.

b. Không bị điểm liệt.

Lưu ý: Điểm liệt nếu trong gia đình/dòng họ/cộng đồng/đơn vị:

- Có trẻ em ở độ tuổi đi học không được đến trường hoặc không hoàn thành phổ cập giáo dục (Trừ trường hợp đau ốm hoặc không có khả năng học tập)

- Người lớn có đủ điều kiện học tập mà không tham gia học tập dưới bất cứ hình thức nào (học từ xa, học tại Trung tâm học tập cộng đồng, Thư viện, Nhà văn hoá, Điểm bưu điện văn hóa xã, học tại các Câu lạc bộ hoặc học tại nhà, học qua hội họp, sách, báo, đài phát thanh, ti vi hoặc qua mạng Internet …)

- Có trẻ em hoặc người lớn mắc tệ nạn xã hội hoặc vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự trong năm bình xét.       

4. Biểu dương, khen thưởng:                              

- Danh sách các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập được công nhận sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin của địa phương .(niêm yết tại trụ sở thôn, thông báo trong hội nghị...)  

- Các danh hiệu được khen thưởng tùy theo khả năng của từng địa phương.

 

V. THẨM QUYỀN VÀ THỜI GIAN CÔNG NHẬN

  1. Các “danh hiệu học tập” công nhận mỗi năm 01 lần.

  2. Các danh hiệu “Gia đình, dòng học, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu” do UBND tỉnh/huyện quyết định và cấp Giấy công nhận 05 năm 01 lần.

 3. Đại hội biểu dương “Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu” được tổ chức 05 năm 01 lần do UBND cấp huyện/tỉnh chủ trì, tùy theo điều kiện của địa phương .

 

VI. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN:

 

1. Hội Khuyến học cấp tỉnh/huyện

1.1-  Tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh/huyện:

a- Chỉ đạo và hướng dẫn UBND các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá, công nhận các “danh hiệu học tập”.  

b- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học cấp tỉnh/huyện hằng năm tổ chức đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” thuộc tỉnh/huyện quản lý.

c- Quyết định và cấp giấy công nhận “Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu”.

1.2. Tổ chức thực hiện:

a- Hằng năm chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh/huyện và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh/huyện chỉ đạo, hướng dẫn đánh giá, công nhận các “danh hiệu học tập” tại địa phương.

b- Hằng năm chỉ đạo và hướng dẫn Hội Khuyến học cấp xã triển khai thực hiện việc tổ chức đăng ký, theo dõi, giám sát, tham mưu tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu với UBND xã và Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã theo hướng dẫn.

c- Hằng năm tổ chức đánh giá “Đơn vị học tập” thuộc tỉnh/huyện quản lý để UBND tỉnh/huyện ra quyết định công nhận.

d- 05 năm 01 lần phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh/huyện tổ chức đánh giá, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh/huyện ra Quyết định và cấp Giấy công nhận “Đơn vị học tập tiêu biểu” thuộc tỉnh/huyện quản lý.

2. Hội khuyến học cấp xã

2.1 Tham mưu với Ủy ban nhân dân xã:

a.-  Hằng năm Chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT cơ sở phối hợp với Chi hội Khuyến học cơ sở (Thôn/Bản/Tổ dân phố hoặc tương đương) và các đơn vị có liên quan tổ chức bình xét các danh hiệu “Gia đình học tập” và đề nghị công nhận “Cộng đồng học tập” cấp Thôn/Bản/Tổ dân phố hoặc tương đương.

b- Hằng năm chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT, Hội Khuyến học cấp xã tổ chức kiểm tra, đánh giá và bình xét danh hiệu “Dòng họ học tập” và “Đơn vị học tập” thuộc xã quản lý.

c- Ký quyết định công nhận các danh hiệu trên cơ sở hồ sơ trình của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học cấp xã. 

2.2. Tổ chức thực hiện:

a- Hằng năm chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT cấp xã và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn Chi hội Khuyến học cơ sở (Thôn/Bản/Tổ dân phố hoặc tương đương) và các đơn vị có liên quan tổ chức bình xét các danh hiệu “Gia đình học tập” và đề nghị công nhận “Cộng đồng học tập” cấp Thôn/Bản/Tổ dân phố hoặc tương đương.

 b- Hằng năm tổ chức kiểm tra, thẩm định và lập hồ sơ đề nghị UBND xã quyết định các “danh hiệu học tập” thuộc xã quản lý.

c- Phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng XHHT cấp xã lập danh sách các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị có 05 năm liên tục đạt danh hiệu học tập và có thành tích xuất sắc, nổi bật để trình UBND huyện xem xét và quyết định cấp Giấy công nhận “Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu”.

 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện và đánh giá, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong quá trình triển khai thực hiện có điểm nào vướng mắc cần thông tin với Thường trực Hội Khuyến học tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;                                                     

- TW Hội KHVN;

- UBMTTQ tỉnh;

- Thành viên BCĐ PCGD, CMC và

   XDXHHT tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- Hội KH các huyên, thị, TP; Hội trực thuộc;

- CVP, các PVP;

- Lưu: VT.                                                                                        

TM. HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

 

Ngô Thị Chinh

 Xem chi tiết: Tải về