• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 

Nội dung tìm kiếm:

Kế hoạch khảo sát thực trạng trung tâm học tập cộng đồng 2017
Ngày xuất bản: 12/06/2017 8:28:40 SA

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

HỘI KHUYẾN HỌC

 
 

 


Số:    /KH-HKH

 

V/v khảo sát đánh giá thực trạng          Trung tâm học tập cộng đồng.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Yên Bái,  ngày    tháng 05 năm 2017

 

 

 

KẾ HOẠCH

Khảo sát, đánh giá thực trạng Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn

 

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Nhằm nắm bắt thực trạng, tình hình hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) giúp cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động để xác định được mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của TTHTCĐ; đồng thời định hướng TTHTCĐ hoạt động toàn diện, phát triển bền vững, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, xây dựng nông thôn mới.

- Căn cứ kết quả đánh giá, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền có các giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ trong toàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Đánh giá khách quan, đúng thực trạng hoạt động của các TTHTCĐ từ đó đề ra các giải pháp phát huy vai trò của TTHTCĐ trong việc thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ cộng đồng” theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tường chính phủ.

II. Căn cứ khảo sát đánh giá:

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ tại các xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/3/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo; Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ tại các xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ.

- Tiêu chí đánh giá xếp loại TTHTCĐ các xã phường, thị trấn đính kèm theo Quyết định số: 605QĐ-SGDĐT ngày 05/11/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái.

III. Nội dung khảo sát, đánh giá( khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động TTHTCĐ trong năm 2017):

1.  Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền;

2. Về tổ chức bộ máy;

3. Cơ sở vật chất; trang thiết bị;

4. Nội dung hoạt động của TTHTCĐ:

- Việc xây dựng kế hoạch hoạt động;

- Việc triển khai thực hiện các chuyên  đề về giáo dục;

- Về  thông tin, tư vấn, tuyên truyền;

- Huy động sự tham gia của xã hội;

- Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;

- Xây dựng nếp sống văn minh;

- Hiệu quả hoạt động

5. Kinh phí hoạt động

IV. Phương pháp, thời gian khảo sát đánh giá :

1. Phương pháp, thời gian:

- Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn tự tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng, tình hình hoạt động của Trung tâm trong tháng 10/2017.

- Các huyện, thị, thành phố tổ chức đoàn khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực trạng các TTHTCĐ của địa phương trong tháng 11/2017.

2. Đối với các Trung tâm học tập cộng đồng:

- Xây dựng báo cáo khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động của Trung tâm  (Theo mẫu 1), tiến hành tự đánh giá, xếp loại ( Theo phụ lục 2).

- Tổ chức họp đánh giá, xếp loại Trung tâm với thành phần gồm: Ban Giám đốc, đại diện cấp uỷ, UBND, Hội Khuyến học, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, giáo viên, đại diện học viên của TTHTCĐ;

- Gửi báo cáo, kết quả xếp loại về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học huyện, thị , thành phố trước ngày 10/11/2017.

3. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố:

Căn cứ vào kết quả tự khảo sát, đánh giá của các TTHTCĐ phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực trạng hoạt động của các TTHTCĐ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp kết quả gửi báo cáo đánh giá chung và bảng xếp loại các TTHTCĐ (theo mẫu 1, phụ lục 3) về Hội Khuyến học tỉnh, Sở GD& ĐT trước ngày 30/11/2017.

4. Trong quý IV năm 2017: Hội Khuyến học tỉnh sẽ tổ chức đoàn đi khảo sát, kiểm tra đánh giá ở một số huyện, thị, thành phố và TTHTCĐ ( Lịch cụ thể sẽ thông báo sau).

V. Tổ chức thực hiện:

1. TTHTCĐ:      

          - Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của đơn vị mình;  Báo cáo kết quả với cấp ủy, chính quyền địa phương, Phòng GD-ĐT, Hội Khuyến học huyện, thị, thành phố.

          - Căn cứ vào kết quả khảo sát, đánh giá đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động.

          2. UBND xã, phường, thị trấn:

- Chỉ đạo TTHTCĐ tiến hành khảo sát,  đánh giá thực trạng hoạt động theo kế hoạch; tạo điều kiện để TTHTCĐ thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn cán bộ của TTHTCĐ, chỉ đạo TTHTCĐ hoạt động ngày một hiệu quả góp phần xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới.

3. Hội Khuyến học, Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố:

- Hội Khuyến học phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố tham mưu cho UBND huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường thị trấn, TTHTCĐ tiến hành khảo sát, đánh giá;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá TTHTCĐ trên địa bàn;

- Tổng hợp kết quả báo cáo cấp ủy, UBND huyện, thị, thành phố, Hội Khuyến hoc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Đề nghị UBND cấp huyện:

           Chỉ đạo Hội Khuyến học, phòng GD&ĐT, các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng các TTHTCĐ trên địa bàn; căn cứ vào kết quả đánh giá, chỉ đạo định hướng hoạt động cho TTHTCĐ trong thời gian tiếp theo.

5. Hội Khuyến học tỉnh:

- Chủ trì phối hợp với sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch khảo sát đánh giá thực trạng các TTHTCĐ trên địa bàn toàn tỉnh, thành lập đoàn tiến hành khảo sát, đánh giá tại một số huyện, thị, thành phố, TTHTCĐ.

- Phối hợp với sở GD&ĐT giải quyết hoặc đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện khảo sát, đánh giá.

- Tổng hợp kết quả báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

6. Đề nghị sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá thực trạng TTHTCĐ và giải quyết những vướng mắc có liên quan.

- Chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học cùng cấp tố chức tốt đợt khảo sát, đánh giá thực trạng TTHTCĐ đảm bảo kế hoạch đề ra.

Trên đây là kế hoạch khảo sát, đánh giá các TTHTCĐ trên địa bàn toàn tỉnh, đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Thường trực Hội Khuyến học tỉnh để cùng giải quyết./.

( Số ĐT: 02163 858 248; Mail: khuyenhoc@yenbai.edu.vn).

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

-TW Hội KHVN;

-Thành viên BCĐ XDXHHT tỉnh;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

-UBND, Hội KH, phòng GDĐT các huyện, thị, TP.

- Lưu: VT,

                     CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                  Ngô Thị Chinh

 

Xem chi tiết : Mẫu báo cáo Tải về

                Tiêu chí đánh giá Tải về    

 Mẫu tổng hợp kết quả khảo sát  Tải về