• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Quy chế quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 06/07/2017 7:44:33 SA

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

HỘI KHUYẾN HỌC

 
 

 


Số:  56 /QĐ-HKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Yên Bái, ngày 03 tháng 7 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh Yên Bái

 
 

 

 

 

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH YÊN BÁI

 

Căn cứ Quyết định số 475/2000/QĐ-UBND ngày 14/11/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được phê duyệt theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 07 tháng  01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

 

    Căn cứ Nghị quyết Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh ngày 25 tháng 5 năm 2017 về việc nhất trí thông qua Quy chế Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh Yên Bái;

     Theo đề nghị của Chánh văn phòng Hội Khuyến học tỉnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

     Điều 1. Ban hành Quy chế Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh Yên Bái.

(có Quy chế kèm theo)

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 16/QĐ-HKH ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái.

 

     Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng Hội Khuyến học tỉnh, Ban quản lý Quỹ, Trưởng các Ban chuyên môn Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Nội vụ; 

- Sở GD&ĐT;   

- Sở tài chính;

- Các Ông (bà) UV BCH Hội KH tỉnh;

-Như điều 3 (TH);

-Lưu VP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

    

 Ngô Thị Chinh

 

Xem chi tiết: Tải về