• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
KẾ HOẠCH 86KH-UBND tỉnh về nhân rộng các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020
Ngày xuất bản: 02/06/2016 2:49:09 SA

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 86/KH-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Triển khai nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập

giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

________

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Thông tư số 44/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 01/12/2015 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về việc ban hành Tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; Kế hoạch 95/KH-UBND ngày 08/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

          Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch triển khai nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhân rộng và đẩy mạnh việc thực hiện các mô hình học tập giai đoạn 2016 - 2020 trong phạm vi toàn tỉnh nhằm đạt các mục tiêu theo kế hoạch 95/KH-UBND ngày 08/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nâng cao chất lượng và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị (thuộc xã quản lý).

2. Gắn phong trào học tập suốt đời trong “gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

3. Triển khai nhân rộng các mô hình học tập cần căn cứ kết quả triển khai thí điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Việc tổ chức đăng ký, đánh giá công nhận các danh hiệu học tập phải đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ, thực chất, chú trọng chất lượng tránh hình thức có tác dụng khuyến khích, thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ: Phấn đấu đến năm 2020:

- 100% cán bộ Hội khuyến học các cấp được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập, học tập suốt đời và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng;

          - Tăng bình quân mỗi năm 2,5% gia đình được công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”; 40% dòng họ được công nhận Danh hiệu “Dòng họ học tập”; 50% cộng đồng (thôn, bản, tổ dân phố và tương đương) đạt Danh hiệu “Cộng đồng học tập”. Đối với vùng kinh tế phát triển (thành phố, thị xã, huyện vùng thấp tỷ lệ này tương ứng 30%, 50%, 60%; vùng sâu , vùng xa, vùng có đông đồng bảo dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các tỷ lệ này tương ứng là 20%, 30% và 40%.

          - 60% các tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp đạt Danh hiệu “Đơn vị học tập”.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xã hội học tập, học tập suốt đời, mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người dân về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về xã hội học tập, học tập suốt đời. Chú trọng thực hiện đồng bộ các phương thức truyền thông qua báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, mạng viễn thông, internet…

- Xây dựng chuyên trang trên Báo Yên Bái, chuyên mục học tập suốt đời trên Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh (01 chuyên mục /tháng), nhằm giúp cho cấp ủy, chính quyền và người dân thấy rõ trách nhiệm của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời; đồng thời tạo cơ hội, điều kiện để mọi người được học tập suốt đời; tôn vinh các điển hình trong phong trào học tập.

- Tổ chức hội nghị tập huấn cho các thành viên ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, cán bộ giáo dục và khuyến học các cấp để quán triệt tiêu chí và cách đánh giá công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

- Tập hợp, biên soạn các tài liệu tuyên truyền: Sổ tay công tác khuyến học; Xuất bản Kỷ yếu gương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu nhân đại hội biểu dương các điển hình trong phong trào học tập.

2. Triển khai nhân rộng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” gắn với chỉ đạo điểm xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã.

- Căn cứ bộ tiêu chí đánh giá, công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2016 triển khai nhân rộng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” trên địa bàn toàn tỉnh.

- Trong hai năm 2016 - 2017, chỉ đạo điểm xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã. Mỗi huyện, thị, thành phố chọn từ 01 đến 02 xã/phường để rút kinh nghiệm.

- Tổ chức đăng ký, kiểm tra, đánh giá, công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” (đăng ký xong trong quý I; tự chấm điểm xong trong đầu quý IV; xét công nhận Danh hiệu xong trong tháng 11 - 12 hàng năm).

3. Tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

- Hàng năm, Hội Khuyến học các cấp tổ chức đăng ký, đánh giá, xếp loại các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận. 05 năm một lần, Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì tổ chức đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu.

- Thường xuyên tổ chức, kiểm tra, giám sát kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình cá nhân, tập thể, gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để động viên, khuyến khích nhân rộng phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Nhiệm vụ 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xã hội học tập, học tập suốt đời, mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người dân về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

TT

Hoạt động

Thời gian

Thực hiện

1

- Tổ chức tập huấn cho các thành viên ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, cán bộ giáo dục và khuyến học các cấp để quán triệt tiêu chí và cách đánh giá công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”

Quý 2 - 3 năm 2016

Hội Khuyến học cấp tỉnh, huyện

Tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội khuyến học các cấp, nâng cao nhận thức, năng lực trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ.

2017 - 2020

Hội khuyến học các cấp

2

Mở chuyên trang học tập suốt đời trên Báo Yên Bái, duy trì chuyên mục học tập suốt đời trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; duy trì truyền thông thông qua hệ thống mạng lưới cơ sở và hội viên Hội Khuyến học các cấp; thông qua trang Website của Hội khuyến học Yên Bái và đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền viên của Hội Khuyến học tỉnh

2016 - 2020

- Hội khuyến học các cấp

- Báo Yên Bái

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh

3

Ký liên tịch giữa Hội Khuyến học tỉnh với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo trong triển khai phong trào học tập suốt đời, các mô hình học tập trên địa bàn.

2016

- Hội Khuyến học tỉnh

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

- Sở Giáo dục và Đào tạo

4

Nghiên cứu xây dựng và phát hành Sổ tay khuyến học tỉnh Yên Bái

2016

Hội khuyến học các cấp

5

Tổ chức tuyên truyền, tham quan học tập các mô hình học tập tiêu biểu trong và ngoài tỉnh

2016 - 2020

Hội khuyến học các cấp

Nhiệm vụ 2: Triển khai nhân rộng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” gắn với chỉ đạo điểm xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã.

TT

Hoạt động

Thời gian

Thực hiện

1

Tổ chức hội nghị triển khai, nhân rộng các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tới tất cả các xã, phường, thị trấn.

Quý 2 - 3 năm 2016

Hội Khuyến học cấp tỉnh, huyện

2

Tổ chức đánh giá thực trạng các mô hình học tập trên địa bàn các huyện, thị, thành phố; lựa chọn các xã tổ chức chỉ đạo điểm xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã.

2016

Hội Khuyến học các cấp

3

Tổ chức cho các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đăng ký phấn đấu đạt Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

2016 - 2020

Hội Khuyến học các cấp

4

Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc nhân rộng các mô hình học tập. Năm 2018 tổ chức tọa đàm ở một số địa phương, một số vùng có đặc điểm, tình hình khác nhau để xác định sự phù hợp của các nội dung, quy trình, đánh giá, xếp loại, công nhận các danh hiệu học tập

2016 - 2020

Hội Khuyến học các cấp

5

Sơ, tổng kết các mô hình thí điểm, đánh giá kết quả bước đầu. Sơ kết 3 năm, tổng kết 5 năm kết quả thực hiện các mô hình học tập.

2017 – 2020

Hội Khuyến học các cấp

Nhiệm vụ 3. Tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

TT

Hoạt động

Thời gian

Thực hiện

1

Hàng năm tổ chức kiểm tra đánh giá công nhận các mô hình học tập trên địa bàn. Riêng năm 2016 - 2017 sơ kết 1 năm nhân rộng các mô hình ở một số huyện, xã rút kinh nghiệm.

2016 - 2020

Hội Khuyến học các cấp

2

Xây dựng hệ thống sổ sách, thống kê, theo dõi quản lý danh sách các hộ gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị đã tham gia đăng ký và đạt các danh hiệu hàng năm, 3 năm, 5 năm.

2016 - 2020

Hội Khuyến học các cấp

3

Tổ chức hội nghị biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu các cấp.

2020

Hội Khuyến học các cấp

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Khuyến học tỉnh:

- Căn cứ bộ tiêu chí của tỉnh, chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị hướng dẫn đánh giá, công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website Khuyến học; tổ chức in và phát hành tài liệu tuyên truyền; xuất bản kỷ yếu đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện kế hoạch nhân rộng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và thí điểm xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Liên đoàn lao động tỉnh triển khai các đề án thành phần theo Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến học, để thực hiện tốt vai trò nòng cốt, tham mưu thực hiện kế hoạch.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch. Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả và báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh.   

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học và các cơ quan liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Thông tư 44/TT - BGD&ĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Hội Khuyến học:

+  Hướng dẫn đánh giá, công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” của tỉnh Yên Bái.

+ Tham mưu với Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, CMC và xây dựng xã hội học tập tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện kế hoạch nhân rộng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và chỉ đạo điểm xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã.

+ Kiểm tra, đánh giá, xếp  loại và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án thành phần được giao theo Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Hội Khuyến học và các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền; in ấn các tài liệu, tập san, kỷ yếu; tổ chức Hội thi cán bộ khuyến học giỏi.

- Chỉ đạo các đơn vị giáo dục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây nhà trường thành “Đơn vị học tập”.

3. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch: Phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học tỉnh, các cơ quan liên quan bổ sung nội dung gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập để hoàn thiện tiêu chí đánh giá/công nhận gia đình văn hoá, khu dân cư, cơ quan văn hoá.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thường xuyên cập nhật thông tin, đưa tin, bài, phóng sự, làm chuyên trang, chuyên mục về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; nêu gương các điển hình trong phong trào học tập.

5. Sở Tài chính: Thẩm định, đề xuất bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch theo nhiệm vụ được giao và chỉ đạo Phòng Tài chính các huyện, thị, thành thẩm định, bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 95/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Trên cơ sở Kế  hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai nhân rộng các mô hình học tập và tổ chức đánh giá, công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Cộng đồng học tập” cấp xã tại địa phương.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai nhân rộng mô hình học tập, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổ chức đánh giá và bình xét công nhận Danh hiệu. Bố trí ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch tại địa phương; Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế giáo dục ở địa phương (nhà văn hóa, thư viện, trung tâm học tập cộng đồng, bưu điện văn hóa xã, câu lạc bộ…), nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của mọi người dân trong cộng đồng.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện kế hoạch.

- Chủ trì, tổ chức đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu ở cấp huyện. Ra quyết định, cấp Giấy công nhận Danh hiệu gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu của địa phương.

7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp: Phối hợp với Hội Khuyến học đẩy mạnh công tác tuyên truyền; vận động  và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị được học tập thường xuyên, học suốt đời; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt Danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Trên đây là Kế hoạch triển khai nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

-TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;                                                    

- TW Hội KHVN;

- UBMTTQ tỉnh;

- Thành viên BCĐ PCGD, CMC và

   XDXHHT tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Hội Khuyến học tỉnh;                                                       

- CVP, các PVP;

Lưu: VT,VX.                                                                                       

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

(đã ký)

NguyễnChiến Thắng

 Xem chi tiết:Tải về