• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 

Một số nội dung Kế hoạch 86 về triển khai nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016 – 2020
Ngày xuất bản: 23/06/2016 2:17:14 SA

 

Một số nội dung Kế hoạch 86 về triển khai nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016 – 2020

 

 

Hội Khuyến học tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016 về triển khai nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, với một số nội dung như sau:

Thông qua Kế hoạch nhân rộng và đẩy mạnh việc thực hiện các mô hình học tập giai đoạn 2016 - 2020 trong phạm vi toàn tỉnh, nhằm đạt các mục tiêu theo Kế hoạch 95/KH-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh; nâng cao chất lượng và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị (thuộc xã quản lý); gắn phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh...

Về mục tiêu phấn đấu đến năm 2020: 100% cán bộ hội khuyến học các cấp được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập, học tập suốt đời và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng; tăng bình quân mỗi năm 2,5% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”; 40% dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”; 50% cộng đồng (thôn, bản, tổ dân phố và tương đương) đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”.

Đối với vùng kinh tế phát triển (thành phố, thị xã, huyện vùng thấp) tỷ lệ này tương ứng 30%, 50%, 60%; vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bảo dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, các tỷ lệ này tương ứng là 20%, 30% và 40%, 60% các tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Về nhiệm vụ và giải pháp, Kế hoạch nêu rõ: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xã hội học tập, học tập suốt đời, mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người dân thấy rõ trách nhiệm của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời; đồng thời tạo cơ hội, điều kiện để mọi người được học tập suốt đời; tôn vinh các điển hình trong phong trào học tập.

Bên cạnh đó, tổ chức hội nghị tập huấn cho các thành viên ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, cán bộ giáo dục và khuyến học các cấp để quán triệt tiêu chí và cách đánh giá công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”...

Cùng nêu thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020, Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Tài chính; UBND cấp huyện và Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp.

Minh Đức