• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 

 I. GIỚI THIỆU CHUNG

Tên cơ quan: Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Cơ quan Thường trực số 1141 - Đường Yên Ninh - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 029 3858 248 -  029 3855 902

E-mail: khuyenhoc@yenbai.edu.vn

II. CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC:

 Cơ quan Thường trực của Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái ( nhà 4 tầng phía sau văn phòng sở Giáo dục và Đào tạo).

 Cơ quan Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

 Kinh phí hoạt động của cơ quan Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái được bố trí kế hoạch hàng năm từ ngân sách nhà nước và được sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; được sử dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các khoản thu hợp pháp theo quy định của pháp luật phục vụ nhiệm vụ Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Yên Bái.