• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 

I. BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÓA IV(NHIỆM KỲ 2020-2025)

 

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

Chức danh Hội Khuyến học

 
 

1

 

Ông Triệu Tiến Thịnh

Chủ tịch HKH tỉnh

Chủ tịch

 

2

Ông Trần Văn Tho

Phó Chủ tịch HKH tỉnh

P Chủ tịch

 

 

 

3

 

Ông Nguyễn Thanh Sơn

Phó Trưởng ban Thường trực Tuyên giáo Tỉnh ủy

P Chủ tịch

 

 

4

Ông Vương Văn Bằng

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

P Chủ tịch

 

 

5

Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

P Chủ tịch

 

6

Nguyễn Bình Minh

Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh

UV BTV

 

7

Ông Cao Xuân Chiểu

Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

UV BTV

 

8

 

Ông Hà Văn Lợi

 

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh

UV BTV

 

9

 

Ông Nguyễn Văn Khánh

 

Chủ tịch HKH huyện

Trấn Yên

UV BTV

 

 

10

Ông Nguyễn Phúc Cường

Phó trưởng ban, Ban Dân vận Tỉnh ủy

UV BCH

 

 

11

Bà Nguyễn Thị Lụa

Chủ tịch HKH huyện

Văn Yên

UV BCH

 

12

 

Bà Nguyễn T. Thúy Hằng

 

Trưởng phòng giáo dục Tiểu học sở GD&ĐT

UV BCH

 

13

 

Bà Hoàng Phương Thúy

 

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

UV BCH

 

 

14

Bà Trần Thị Hồng

Chủ tịch HKH huyện Yên Bình

UV BCH

 

15

 

Bà Đoàn Thị Thanh Tâm

Bí thư Đoàn TNCS HCM tỉnh  

UV BCH

 

 

16

 

Ông Phạm Tuấn Chung

Phó Giám đốc  Sở LĐ-TB&XH tỉnh

UV BCH

 

 

17

 

Bà Ngô Hồng Hạnh

 

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

UV BCH

 

 

18

 

Ông Nguyễn Văn Quý

 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

UV BCH

 

 

19

 

Ông Nguyễn Quốc Chiến

Phó GĐ Sở Thông tin và Truyền thông

UV BCH

 

 

 

20

 

Ông Nguyễn Tiến Tuấn

Phó GĐ Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

UV BCH

 

 

21

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh

Chủ tịch HKH Thị xã

Nghĩa Lộ

UV BCH

 

 

22

Nguyễn Hoàng Long

Phó giám đốc Sở VHTT và Du lịch

UV BCH

 

23

Ông Khang A Chua

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu

 

UV BCH

 

 

24

 Bà Lò Thị Thúy Nga

Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn

UV BCH

 

25

 

Ông Nguyễn Trường Giang

 

Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Yên Bái

UV BCH

 

26

 

Bà Lương Thị Xuyến

 

Phó Chủ tịch UBND huyện  Mù Cang Chải

UV BCH

 

27

 

Bà Nông Thu Hà

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên

UV BCH

 

28

 

Bà Nguyễn T.Minh Đức

 

Chánh Văn phòng HKH tỉnh

UV BCH

 

29

 

Bà Vũ Minh Trang

 

Phó Văn phòng HKH tỉnh

UV BCH

 

 

Tổng số BCH: 29 người.( 09 UVBTV, 01 Chủ tịch, 01 PCT chuyên trách, 03 PCT kiêm nhiệm).

 

II. THƯỜNG TRỰC HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

 

 

TT

 

 

Họ và tên

Đơn vị, chức vụ Hội

 

Đơn vị chức vụ chính quyền

 

1

Ông Triệu Tiến Thịnh

Chủ tịch HKH tỉnh

Chủ tịch

 

2

Ông Trần Văn Tho

Phó CT chuyên trách HKH tỉnh

Phó chủ tịch

3

Ông Vương Văn Bằng

Phó chủ tịch kiêm nhiệm

Tỉnh ủy viên, GĐ Sở GĐ&ĐT

4

Ông Nguyễn Thanh Sơn

Phó chủ tịch kiêm nhiệm

Phó trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

5

Bà Nguyễn T. Bích Nhiệm

 

Phó chủ tịch kiêm nhiệm

 

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh