• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Hội Khuyến học tỉnh kiểm tra công tác năm 2021
Ngày xuất bản: 29/07/2021 9:06:00 SA

 

Ngày 26 - 27 tháng 7, Thường trực Hội Khuyến học tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 tại Hội Khuyến học huyện Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn.

Tại các địa phương đoàn đã nghe Thường trực hội huyện báo cáo về xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển hội viên, thực hiện Điều lệ Hội, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành hội huyện…Công tác tham mưu với cấp ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư; việc chỉ đạo nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo Quyết định 281; “Cộng đồng học tập” cấp xã; “Đơn vị học tập” cấp huyện; Công tác thí điểm “Công dân học tập”; Chương trình phối hợp công tác với ngành Giáo dục và Đào tạo, các phòng ban, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể cùng cấp; Ủng hộ xây dựng CSVC trường học, trao thưởng giáo viên, học sinh, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; Công tác xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ khuyến học; Công tác chỉ đạo, kiểm tra cơ sở; công tác văn phòng; thi đua khen thưởng;Công tác tổ chức thi tìm hiểu “Khuyến học với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập”…Những kinh nghiệm, bài học trong chỉ đạo, mô hình mới, cách làm mới hiệu quả, tập thể, cá nhân điển hình…Những khó khăn vướng mắc trong hoạt động; đề xuất kiến nghị với các cấp.

Đoàn kiểm tra làm việc với Thường trực Hội huyện Văn Chấn và thị xã Nghiã Lộ

Kết quả kiểm tra cho thấy Hội Khuyến học các huyện, thị được kiểm tra đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn triển khai nhiệm vụ năm 2021 trên các mặt công tác. Có đổi mới phương thức hoạt động đi vào hiệu quả hơn so với cùng kỳ năm trước. Công tác tham mưu tích cực; công tác tổ chức được chú trọng, công tác tuyên truyền được quan tâm; các hình thức kêu gọi ủng hộ sự nghiệp giáo dục, tích cực hỗ trợ các nhà trường, cơ sở giáo dục.

Sự nghiệp xây dựng xã hội học tập tiếp tục phát triển, phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... được quan tâm hơn. Quỹ khuyến học đều được quan tâm phát triển tốt. Đánh giá chung các đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình mục tiêu đề ra, tiêu biểu là Hội Khuyến học thị xã Nghĩa Lộ.

Minh Đức