• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 

Nội dung tìm kiếm:

Quyết định 183/1999 cuat Thủ tướng về thành lập quỹ Khuyến học
Ngày xuất bản: 02/06/2016 6:40:29 SA

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 183/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 183 /1999/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP QUỸ KHUYẾN HỌC VIỆT NAM.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 122/TTg ngày 29 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội khuyến khích và hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam (gọi tắt là Hội Khuyến học Việt Nam);
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại tờ trình số 3617 TC/CSTC ngày 26 tháng 7 năm 1999,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cho phép thành lập Quỹ khuyến học Việt Nam thuộc Hội khuyến học Việt Nam.

Điều 2. Quỹ khuyến học Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài không vì mục đích lợi nhuận nhằm tài trợ cho các hoạt động giáo dục và đào tạo, khuyến khích học tốt, dạy tốt và tuân thủ theo Điều lệ Quỹ khuyến học Việt Nam.

Điều 3. Giao Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ Quỹ khuyến học Việt Nam và kiểm tra các hoạt động của Quỹ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 Xem chi tiết: Tải về