• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Biểu tổng hợp kết quả khảo sát "Cộng đồng học tập"cấp xã
Ngày xuất bản: 29/06/2016 8:43:12 SA

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG

“ Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016

(Gửi một bản về Hội Khuyến học tỉnh khi hoàn thành khảo sát)

 
 

 

 

       Huyện, thị xã, thành phố:……………………………………………..………………

STT

Tên xã (Ph, TT)

Đạt dưới  5 TC

Đạt 6 TC

Đạt 7  TC

Đạt 8 TC

Đạt 9 TC

Đạt 10 TC

Đạt 11 TC

Đạt 12 TC

Đạt 13 TC

Đạt 14 TC

Đạt 15 TC

Dự kiến năm đạt 15 TC

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Tổng hợp: Tổng số xã được KS:……..; Số xã đạt năm 2016:………Số xã đạt năm 2017:……. Số xã đạt năm 2018: …………..

                   Số xã đạt năm 2019: …………..Số xã đạt năm 2019: ………………Số xã đạt năm 2020: ………………

        Ngày …. Tháng … năm 2016                                                                            T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PH, TT

 

            Người lập biểu                                                                                           (Ký, đóng dấu)

Xem chi tiết: Tải về