• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 

Nội dung tìm kiếm:

Công văn 78 yêu cầu thông kê báo cáo đăng ký các mô hình học tập 2016
Ngày xuất bản: 20/07/2016 7:01:04 SA

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

HỘI KHUYẾN HỌC

 

Số: 78/CV- HKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Yên Bái, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

 

 

            Kính gửi:  Các ông (bà) Chủ tịch Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành

                              phố tỉnh Yên Bái.

       

          Thực hiện Kế hoạch 86/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hướng dẫn 53/HD-HKH ngày 17/5/2016 của Hội Khuyến học tỉnh về việc triển khai nhận rộng và đánh giá công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020.

 Để kịp theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung đăng ký phấn đấu đạt gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và các danh hiệu thi đua trong năm 2016 ở cơ sở, Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đề nghị các huyện, thị, thành Hội tổng hợp báo cáo kết quả đăng ký các mô hình học tập, danh hiệu thi đua đến hết tháng 7 năm 2016 (Có mẫu kèm theo).

 

          Vậy đề nghị ông (bà) Chủ tịch Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố quan tâm thực hiện; Biểu tổng hợp xin gửi theo thư điện tử: khuyenhoc@yenbai.edu.vn và bản  có đóng dấu về Thường trực Hội Khuyến học tỉnh trước ngày 15 tháng 8 năm 2016./.

         

                                                                                       T.M BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI

  Nơi nhận                                                                                        K.T  CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu VP.                                                                                      

                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                     Trần Văn Thọ

Xem biểu mẫu: Tải về