• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Công văn hướng dẫn sơ kết 6 tháng đầu năm 2017
Ngày xuất bản: 08/06/2017 7:34:30 SA

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  YÊN BÁI

HỘI KHUYẾN HỌC

 
   

 

 Số:      /HKH - VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

 

Yên Bái, ngày  08  tháng 6 năm 2017

 

     V/v Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm,

                nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

 

 

   Kính gửi :  - Thường trực Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố

                    - Lãnh đạo Ban Khuyến học trực thuộc.

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, để có số liệu và đánh giá kết quả hoạt động sát với tình hình cơ sở phục vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Thường trực Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố, Ban khuyến học trực thuộc cần báo cáo kết quả công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2017và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới với các nội dung cụ thể (Có đề cương gợi ý báo cáo kèm theo - Truy cập vào Website: khuyenhocyenbai.vn, mục văn bản tỉnh hội để tải mẫu báo cáo).

 

Yêu cầu báo cáo đánh giá hoạt động cần ngắn gọn, có số liệu thực tế minh chứng, kết quả, kinh nghiệm, nhất là mô hình mới, cách làm mới hiệu qủa.

 

Hội Khuyến học tỉnh đề nghị Thường trực Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố, các Ban khuyến học trực thuộc nghiên cứu, triển khai thực hiện đúng yêu cầu. Báo cáo gửi về Hội Khuyến học tỉnh trước 23 tháng 6 năm 2017 qua đường công văn (địa chỉ: Số nhà 1141, đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái – Sở Giáo dục và Đào tạo) và theo thư điện tử:  Khuyenhoc@yenbai.edu.vn)./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP.

                                                                      

                     K.T CHỦ TỊCH

                     PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                   Trần Văn Tho

 

 

 

Xem chi tiết mẫu báo cáo 02: Tải về 

                       mẫu báo cáo 01: Tải về