• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 

Nội dung tìm kiếm:

Công văn số 36 về việc Hỗ trợ học sinh thi tốt nghiệp THPT QG 2017
Ngày xuất bản: 31/05/2017 8:10:34 SA

  

UBND TỈNH  YÊN BÁI

HỘI KHUYẾN HỌC

 
 

 

 

 

SỐ: 36 /HKH-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

 
   

 

Yên Bái, ngày 05  tháng 5 năm 2017

 

 “V/v:  Hỗ trợ kinh phí trao quà kỳ thi tốt

         nghiệp THPT Quốc gia năm 2017”

 

 

Kính gửi:  Thường trực Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố.

 

 

 

 

Để góp phần cùng ngành Giáo dục - Đào tạo thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017. Hội Khuyến học tỉnh đề nghị các Hội Khuyến học huyện, thị, thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

 

Phối hợp với ngành Giáo dục – Đào tạo tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ các thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017 với tinh thần không để thí sinh nào vì khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại mà bỏ thi.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Hội Khuyến học huyện, thị, thành phố trích quỹ khuyến học trao quà cho 1 số học sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên các cháu trước kỳ thi.

Hội Khuyến học tỉnh trích từ Quỹ khuyến học 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) hỗ trợ các em học sinh thuộc đối tượng trên tại một số huyện trên địa bàn tỉnh. Số lượng 150 xuất, mỗi xuất 200.000 đồng (Có danh sách phân bổ kèm theo).

Thời gian trao quà cho học sinh xong trước ngày 10 tháng 6 năm 2017. (Sau khi trao quà các huyện Hội gửi danh sách có chữ ký và xác nhận của nhà trường về Hội Khuyến học tỉnh để quyết toán).

Nhận được công văn này rất mong các ông (bà) Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, thị, thành phố quan tâm chỉ đạo. Kết quả trao quà cho học sinh dự thi THPT quốc gia năm 2017 của Hội Khuyến học các cấp cần báo cáo về Tỉnh Hội trước ngày 30/6/2017 để tổng hợp./.

 

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục& Đào tạo;

- Như kính gửi;

- Lưu VP.                                                         

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

  

Ngô Thị Chinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

Hỗ trợ kinh phí trao quà kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017

( Kèm theo Công văn số:36/HKH-VP ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái)

 

 

 

 

TT

Đơn vị

Số lượng (suất)

Số tiên

(đồng)

1

Hội Khuyến học huyện Lục Yên

15

3000.000

2

Hội Khuyến học huyện Yên Bình

15

3000.000

3

Hội Khuyến học huyện Trấn Yên

15

3000.000

4

Hội Khuyến học huyện Văn Yên

20

4000.000

5

Hội Khuyến học huyện Văn Chấn

20

4000.000

6

Hội Khuyến học huyện Trạm Tấu

30

6000.000

7

Hội Khuyến học huyện Mù Cang Chải

35

7000.000

 

 

Tổng cộng

150 suất

30.000.000

 

 Xem chi tiết: Tải về