• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 

Nội dung tìm kiếm:

Hướng dẫn Đại hội cấp huyện và cơ sở 2018
Ngày xuất bản: 10/01/2018 8:00:15 SA

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  YÊN BÁI

HỘI KHUYẾN HỌC

 
 

 


SỐ:      /HD - HKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

 
 

 


Yên Bái, ngày 18  tháng 12 năm 2017

 

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức Đại hội cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2023

 
 

 

 

 

Quán triệt thực hiện Chỉ thị 11- CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2016 - 2021) và văn bản số 93/HD-KHVN ngày 21/3/2017 của Hội Khuyến học Việt Nam hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Hội, Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn tổ chức Đại hội cấp huyện và xã, thị trấn như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG

Hội Khuyến học xã, thị trấn (sau đây gọi là Hội cơ sở), Hội Khuyến học huyện đến năm 2018 hết nhiệm kỳ, đều tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo quy định của Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Các Hội cơ sở tiến hành Đại hội xong trước Đại hội cấp huyện.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

 Thực hiện 2 nội dung:

- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2018 (đối với những Hội cơ sở mới thành lập thì đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ từ khi thành lập cho đến thời điểm Đại hội) và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ 2013 – 2018.

- Bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

Xem chi iết: Tải về