• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Kế hoạch công tác năm 2017
Ngày xuất bản: 09/02/2017 8:08:12 SA

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

HỘI KHUYẾN HỌC

Số: 08/KH-HKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

 

                          KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

 

 

 

 

Nhiệm vụ I: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

 

1

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính trị và ban hành chỉ thị mới về công tác khuyến học, khuyến tài.

 

Năm 2017

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TW

 

2

Tổ chức ký chương trình phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo và các ngành triển khai Quyết định 89/QĐ-TTg và Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Quý I

Hội Khuyến học tỉnh

Sở GD- ĐT và các ngành liên quan

3

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “ Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 - 2020”, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng các mô hình học tập.

 

Quý III 

Hội Khuyến học tỉnh

Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố

4

Tổ chức tập huấn và nâng cao năng lực tuyên tuyền về xây dựng XHHT và HTSĐ, nâng cao năng lực quản lý điều hành và hoạt động của TTHTCĐ, tổ chức tập huấn đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập.

Năm 2017

Hội Khuyến học tỉnh

Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố

5

Duy trì chuyên trang, chuyên mục trên Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, báo Dân trí và Khuyến học, Website, in phát tài liệu, tờ gấp.

 

Năm 2017

Hội Khuyến học tỉnh

Hội Khuyến học các huyện, thị thành phố.

- Báo Yên Bái

- Đài PT& TH tỉnh

6

Tập trung chỉ đạo nhân rộng các mô hình học tập, phấn đấu đạt chỉ tiêu giao năm 2017.

2017

Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố

Hội Khuyến học tỉnh, các đơn vị liên quan

7

Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng một số TTHTCĐ. Tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg và Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017

Quý II –

 Quý IV

Hội Khuyến học tỉnh- Sớ Giáo dục & Đào tạo

Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố; các đơn vị có liên quan

 

 

 

 

Nhiệm vụ II: Thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển” sự nghiệp giáo dục – đào tạo

 

 

1

Tăng cường việc vận động học sinh ra lớp, chống bỏ học, hỗ trợ học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú góp phần thực hiện Đề án: Sắp xếp quy mô mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 – 2020.

Năm 2017

Hội Khuyến học các huyện, thị thành phố

 

Hội Khuyến học  tỉnh

2

 Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, năng khiếu, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc. Quan tâm công tác khuyến tài các đối tượng học sinh, sinh viên, người lao động “tự học thành tài”

 

 

Năm 2017

 

 

Hội Khuyến học  tỉnh

 

 

Hội Khuyến học các huyện, thị thành phố

 

3

Đẩy mạnh các hình thức xây dựng quỹ khuyến học, quan tâm huy động các nguồn lực, tổ chức trao học bổng“Quê hương tiếp sức đến trường” cho các tân sinh viên con hộ nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Năm 2017

Hội Khuyến học  tỉnh

Hội Khuyến học các huyện, thị thành phố

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ III: Công tác phát triển hội và hội viên

 

1

Củng cố phát triển hội và hội viên hội Khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, thôn bản, khu dân cư. Tiếp tục tăng số lượng hội viên đi đôi với việc nâng cao năng lực và nhận thức sâu hơn về XHHT. Phấn đấu tỷ lệ hội viên trên 20% dân số.

 

Năm 2017

Hội Khuyến học tỉnh

Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố.

 

2

Xây dựng ban khuyến học cơ quan, doanh nghiệp; duy trì, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động cấp hội cơ sở, chi hội, Ban khuyến học, Câu lạc bộ, dòng họ…

 

Năm 2017

Hội Khuyến học tỉnh

 

Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố.

3

Xây dưng và ban hành các văn bản: Quy chế, Quy định…nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Hội thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh

 

Năm 2017

Hội Khuyến học tỉnh

 

Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố.

 

Nơi nhận:

- TƯ Hội KH VN;

- Sở Nội vụ;

- Sở GD & ĐT;

- MTTQ tỉnh

- LHCHKH&KT tỉnh;

- Các ngành đoàn thể phối hợp CT;

- Các ông , bà UVBCH Tỉnh Hội;

- Hội huyện, thị, TP, Hội trực thuộc;

- Lưu VP .

             

CHỦ TỊCH

 

 

                                    

 

Ngô Thị Chinh

 Xem chi tiết:Tải về