• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 

Nội dung tìm kiếm:

Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội KH với MTTQ và các đoàn thể
Ngày xuất bản: 31/05/2017 7:51:39 SA

 

  UBMTTQ - HỘI PN- ĐOÀN TNCSHCM 

                LĐLĐ - HỘI ND - HỘI CCB

         HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH YÊN BÁI

Số:  37 /KH-HKH

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   Yên Bái, ngày 10 tháng 03 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2017

 

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Kết quả cụ thể

Đơn vị chủ trì

1

Tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi về mục tiêu, nhiệm vụ nội dung của Quyết định 89/QĐ-TTg; Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “ Xây dựng xã hội học tập” và “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Ban hành các hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc, Hội Khuyến học và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh thực hiện Chương trình phối hợp số 154/CTPH-LH ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái về công tác phối hợp liên ngành thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Năm 2017

- Tổ chức 01 lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính tri – xã hội cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố. (Cụ thể: Thời gian quý III/2017. Hội Khuyến học tỉnh là đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm về nội dung, kinh phí, giảng viên. UB MTTQ VN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp triệu tập cán bộ về dự tập huấn theo thành phần).

- Phấn đấu > 80% đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi được tuyên truyền Quyết định 89 và 281 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tuyên truyền trên trang Website, bản tin, tờ gấp của đơn vị.

- Hội Khuyến học, UB MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh.

2

Vận động hội viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng XHHT.

Năm 2017

- Phấn đấu > 50% gia đình đoàn viên, hội viên đạt gia đình học tập, 50% các thôn, bản đạt đơn vị học tập. Mỗi 1 đơn vị, thôn, bản, cộng đồng có 1-2 mô hình học tập tiêu biểu.

Hội Khuyến học các cấp;

UB MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh.

3

Vận động hội viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia xây dựng quỹ khuyến học dưới nhiều hình thức: “ Nuôi heo đất khuyến học”, “ Kho thóc khuyến học”, “ Thắp sáng ước mơ”, “ Cùng em tôi tới trường”, Quỹ “Vì người nghèo”, “ Tấm lòng vàng”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết cùng nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “ Ấm tình đồng đội”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh có thành tích cao trong học tập, quan tâm công tác khuyến tài đối với các đối tượng học sinh, sinh viên, người lao động “tự học thành tài”.

Năm 2017

- Hội viên đóng góp xây dựng quỹ đạt bình quân 20.000đ/hộ/năm thực hiện quý I/2017

- Kêu gọi các doanh nghiệp các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí xây dựng trường học, cấp học bổng cho học sinh nghèo xây dựng quỹ khuyến học tại mỗi đơn vị vào quý II, quý III.

- Tổ chức trao khen thưởng cho học sinh, cán bộ, người lao động có thành tích cao trong học tập, lao động giỏi vào quý IV.

- Cuối năm 2017 tiến hành báo cáo, quyết toán nguồn quỹ vận động theo quy định.

 

Hội Khuyến học các cấp;

UB MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh.

4

Kết hợp xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên, đoàn viên với phát triển hội viên Hội khuyến học.

Năm 2017

Phấn đấu > 60% hội viên, đoàn viên tham gia hội viên Hội Khuyến học.

UB MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh.

5

Lồng ghép công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh với hoạt động Hội Khuyến học các cấp.

Quý II, quý IV

Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp.

Chế độ báo cáo theo định kỳ 6 tháng đầu năm và tổng kết cuối năm về công tác khuyến học của đơn vị.

Hội Khuyến học;UB MTTQ tỉnh với các tổ chức chính tri – xã hội tỉnh.

6

Tổng kết, đánh giá Chương trình phối hợp công tác năm 2017

Quý IV

Tổ chức tổng kết, đánh giá 1 năm chương trính phối hợp công tác tháng 12/2017.

Hội Khuyến học;UB MTTQ tỉnh với các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh.

Nơi nhận:

- TƯ Hội KH VN;

- Sở Nội vụ;

- Sở GD & ĐT;

- MTTQ tỉnh

- LHCHKH&KT tỉnh;

- Các đơn vị đoàn thể phối hợp CT;

- Các ông , bà UVBCH Tỉnh Hội;

- Lưu VP .

CHỦ TỊCH

                       

 

(đã ký)

 

 

Ngô Thị Chinh

 

             

 Xem chi tiết: Tải về