• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 

Nội dung tìm kiếm:

Kết luận số 316-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày xuất bản: 24/01/2019 7:18:00 SA


 

TỈNH ỦY YÊN BÁI

*

Số 316 -KL/TU

 

            

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   

 Yên Bái, ngày 03 tháng  12 năm 2018

KẾT LUẬN

 

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

 ------

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 25/7/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền, địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác khuyến học đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được củng cố và nâng cao chất lượng; giáo dục dân tộc và giáo dục mũi nhọn có nhiều chuyển biến tích cực; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, người lao động được tăng cường, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm; việc phát huy vai trò của các lực lượng xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục ngày càng hiệu quả, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia; tổ chức Hội Khuyến học phát triển rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế: Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển chưa đồng đều, một số nội dung thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020, Đề án xóa mù chữ đến năm 2020 chưa thực sự hiệu quả; chất lượng giáo dục, nhất là ở vùng cao, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống còn hạn chế; công tác phổ cập giáo dục ở một số địa phương chưa vững chắc; hoạt động xã hội hóa còn gặp nhiều khó khăn.

Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 25/7/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đtiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong nhân dân, xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, sở, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xác định đó là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác xây dựng xã hội học tập. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020, Đề án xóa mù chữ đến năm 2020 và Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh và các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

2. Củng cố, xây dựng Hội khuyến học các cấp vững mạnh, làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, lực lượng xã hội trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phát triển mạng lưới và tổ chức hội khuyến học đến các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo hướng đổi mới phương thức hoạt động, thiết thực, hiệu quả; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức hội khuyến học, tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ; đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập đi vào chiều sâu; gắn kết các tiêu chí công nhận mô hình học tập với phong trào xây dựng nông thôn mới, mô hình văn hóa, các danh hiệu thi đua. Định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, có hiệu quả trong triển khai thực hiện phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập. Tham gia xã hội hóa giáo dục, xây dựng và phát triển quỹ khuyến học các cấp để huy động sự chung tay góp sức của cả cộng đồng nhằm tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, xây dựng xã hội học tập.

3. Tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục dân tộc, giáo dục mũi nhọn; thực hiện tốt chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh phù hợp với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị; khắc phục việc đi học chỉ lấy bằng cấp mà không có trình độ thực tế. Nâng cao tỷ lệ và chất lượng xóa mù chữ cho người lớn gắn với phổ cập nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn. Đa dạng hóa các loại hình học tập phù hợp với điều kiện và nhu cầu học tập của cán bộ, nhân dân.

4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI và tình hình thực tế, chỉ đạo rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, tôn vinh các tập thể, cá nhân đóng góp các nguồn lực cho giáo dục và đào tạo; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tăng cường các giải pháp đa dạng hóa chương trình đào tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm giáo dục cộng đồng tại các đại phương; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” ; Đề án số 11- ĐA/TU, ngày 08/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến 2035”

 

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Hội Khuyến học các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường các hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phối hợp với các cấp, các ngành củng cố Hội Khuyến học cấp cơ sở để nâng cao hiệu quả hoạt động, làm nòng cốt cho các hoạt động khuyến học, các phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”...

 

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các chủ trương, định hướng chính sách phát triển giáo dục và đào tạo của Trung ương, của tỉnh; chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận này; hằng năm báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Thường trực Ban Bí thư TW Đảng (b/c);

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- TW Hội Khuyến học Việt Nam;

- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy;

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn;

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;

- Các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;

- Chuyên viên tổng hợp, VPTU;

- Lưu VPTU.

 

 

 

 Xem chi tiết: Tải về

                              

                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ

               BÍ THƯ

 

 

 

 

 

                      Phạm Thị Thanh Trà