• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 

Nội dung tìm kiếm:

Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày xuất bản: 03/06/2016 3:26:35 SA

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

 HỘI KHUYẾN HỌC

                 

ĐẠI HỘI LẦN THỨ III

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Yên Bái, ngày 19  tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH YÊN BÁI

 LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2015-2020

 
 

 

 

      Căn cứ Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam; Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái;

      Được sự đồng ý, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái;

          Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức trọng thể trong 02 ngày 18-19/12/2015 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với sự có mặt của 160 đại biểu chính thức và 79 đại biểu khách mời.

          Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, khuyến học, khuyến tài xây dựng Yên Bái trở thành xã hội học tập, Đại hội nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

          1- Thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái, toàn văn Điều lệ gồm 8 chương, 26 điều; giao Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái khóa III chịu trách nhiệm lập hồ sơ, thủ tục thông qua Sở Nội vụ xin trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để phổ biến thi hành.

          2- Tán thành Báo cáo kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tỉnh Yên Bái khóa II, nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái khóa II, nhiệm kỳ 2010-2015 mà Ban chấp hành Hội đã báo cáo trước Đại hội; giao Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái khóa III căn cứ ý kiến tham gia của các đại biểu và biểu quyết trong Đại hội để chỉnh lý các văn bản, ban hành Nghị quyết để phổ biến thực hiện.

          3- Về phương hướng, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ 2015-2020

          Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ các hành động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tạo điều kiện và cơ hội cho mọi người dân trong tỉnh được học tập suốt đời, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

          4- Về các chỉ tiêu cơ bản

          4.1- Chỉ tiêu củng cố, phát triển tổ chức Hội, phấn đấu đến năm 2020, có:

          - 100% khu dân cư, 100% đơn vị giáo dục, 90% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, 80% dòng họ xây dựng được tổ chức khuyến học; 40% tổ chức hội xếp loại tốt, 35% tổ chức hội xếp loại khá, không có tổ chức hội xếp loại yếu kém. 20% trung tâm học tập cộng đồng xếp loại tốt, 35% trung tâm học tập cộng đồng xếp loại khá, không có loại yếu kém.

          - Tỷ lệ phát triển hội viên chiếm từ 20% dân số trở lên.

          4.2- Chỉ tiêu xây dựng gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập. Phấn đấu đến năm 2020, có:

          - 70% gia đình đạt gia đình học tập (50% đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa).

          - 60% dòng họ đạt dòng họ học tập (50% đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa).

          - 70% cơ quan, đơn vị đạt đơn vị học tập.

          - 70% cộng đồng thôn, bản, khu phố đạt cộng đồng học tập (50% đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa).

          - 50% xã, phường, thị trấn đạt “cộng đồng học tập” cấp xã (40% đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa).

          4.3- Chỉ tiêu hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường

          - Hàng năm có ít nhất 5000 học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, con gia đình chính sách, mồ côi, khuyết tật được hỗ trợ giáo dục. 100% học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên được các cấp Hội vinh danh, khen thưởng.

          - Hàng năm các tổ chức Hội cơ sở đều hỗ trợ cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

          4.4- Chỉ tiêu nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phấn đấu đến năm 2020, có:

          - 30% cán bộ, công chức, viên chức đạt trình độ ngoại ngữ bậc 2; 20% cán bộ, công chức , viên chức đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3.

          - 70% cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đồng bào dân tộc biết tiếng dân tộc, có thể giao tiếp thông thường.

          - 90% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

          - 100% cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý các cấp tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

          - 60% lao động nông thôn tham gia học tập, cập nhật kiến thức, đào tạo nghề lao động phù hợp.

          4.5- Chỉ tiêu xây dựng Quỹ Khuyến học hàng năm. Phấn đấu:

Các cấp hội từ thôn, bản, khu phố, trường học, ban khuyến học cơ quan đến Hội Khuyến học cấp huyện, tỉnh đều có quỹ khuyến học đảm bảo nhu cầu hoạt động, phấn đấu có kết dư quỹ năm sau cao hơn năm trước.

Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ III nhất trí thông qua./.

                      ĐẠI HỘI HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH YÊN BÁI

                                                                                                                                                                                             LẦN THỨ III

Xem chi tiết: Tải về