• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 

Nội dung tìm kiếm:

Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
Ngày xuất bản: 24/05/2016 7:06:17 SA

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

–––––

Số: 29/1999/CT-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1999

CHỈ THỊ

Về việc phát huy vai trò của Hội Khuyến học Việt Nam trong phát triển sự nghiệp

giáo dục

Để quán triệt Chỉ thị số 50/CT-TW ngày 24 tháng 8 năm 1999 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Khuyến học Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ và ngành hữu quan, Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện các việc sau đây:

1. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương theo thẩm quyền được pháp luật quy định xem xét và tạo điều kiện hỗ trợ cần thiết cho Hội Khuyến học Việt Nam hoạt động nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, đặc biệt ở những địa phương mà hoạt động giáo dục còn gặp nhiều khó khăn.

2. Các cơ quan thông tin báo chí từ Trung ương đến địa phương phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước, về Luật Giáo dục, về những điển hình tiên tiến trong phong trào khuyến học, nhằm từng bước hình thành một "xã hội học tập", đưa sự nghiệp giáo dục lên ngang tầm đòi hỏi của công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các ngành hữu quan (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng....) có kế hoạch và các hình thức phối hợp thích hợp để Hội đóng góp tích cực vào việc phát triển giáo dục, đặc biệt là tham gia vào việc xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho các vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường cần chủ động tạo điều kiện để Hội làm tốt chức năng tham gia tư vấn trong xây dựng các chủ trương, chính sách liên quan đến giáo dục.

5. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam..., Uỷ ban nhân dân các cấp tạo điều kiện để Quỹ Khuyến học của Hội Khuyến học Việt Nam hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ và các quy định của Nhà nước về hoạt động Quỹ xã hội.

6. Hàng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam có kế hoạch phối hợp hành động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học góp phần phát triển nền giáo dục, đào tạo của đất nước.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Gia Khiêm – Đã ký

  Xem chi tiết: Tải về