• Loading...
Chào mừng quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái!
 
Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13-4- 2007
Ngày xuất bản: 24/05/2016 3:33:52 SA

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BỘ CHÍNH TRỊ
-----

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------

Số: 11-CT/TW

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2007

CHỈ THỊ

Về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài,

xây dựng xã hội học tập

          Thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, Nghị quyết hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành trung Ương (Khoá IX) về xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập, Chỉ thị 50 - CT/TW của bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Khuyến học Việt Nam; những năm qua, tổ chức đảng các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, động viên nhân dân tham gia học tập. phong trào thi đua gia đình hiếu học đẩy mạnh, hàng nghìn trung tâm học cộng đồng ở xã, phường, thị trấn được xây dựng và đi vào hoạt động. Việc phát huy vai trò của các lực lượng trong xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài, thực hiện chủ trương của xã hội hoá giáo dục ngày càng hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hội Khuyến học Việt Nam đã phát triển rộng khắp trên cả nước, hoạt động đạt nhiều kết quả tốt. Đây là những tiền đề quan trọng để thúc đẩy cuộc vận động xây dựng xã hội học tập trong kỳ đổi mới. 

          Tuy nhiên, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Nhận thức của nhiều cấp uỷ đảng, cán bộ đảng và nhân dân về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ mới chưa thật sự đầy đủ, một số cấp uỷ đảng chưa chỉ đạo chính quyền, đoàn thể phối hợp thực hiện; hoạt động ở một số nơi còn mang tính hình thức; phong trào phát triển không đồng đều, triển khai còn lúng túng, hiệu quả thấp; cán bộ chuyên trách chưa đáp ứng nhu cầu; việc huy động các nguồn lực của xã hội thông qua các chủ trương, biện pháp tuyên truyền, vận động thực hiện xã hội hoá để mọi người tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập còn hạn chế; cơ chế chính sách và hành lang pháp lý cho công tác này chậm được ban hành.. 

          Quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng về “chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập” và tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, nhằm nâng cao dân trí phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, nhất là trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế thế giới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ đảng tăng cường về sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến Học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới, tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản sau đây:

          1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giao dục trong Đảng và nhân dân với nhiều hình thức phong phú,  để nhận thức sõ về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập ở nước ta hiện nay; xác định xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược cơ bản trong chiến lược trong chiến lược chân hưng và phát triển giao dục nước ta.

          2- Cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã hội học tập trong phạm vi từng địa phương, đơn vị. Trước mắt rà soát, bổ sung nội dung kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010” mà Chính phủ đã ban hành. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

          3- Mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài, góp phần hỗ trợ các sở giáo dục trong giảng dạy và học tập; xây dựng gia đình hiếu học; cộng đồng, dòng họ, cơ quan doanh nghiệp đơn vị khuyến học. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn, phát triển nhiều loại hình học tập đa dạng, phong phú với điều kiện nhu cầu học tập của cán bộ, nhân dân từng địa phương, đơn vị.

Chú trọng kịp thời phát hiện, có chính sách cụ thể để bồi dưỡng nhân tài, nhất là tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

          Vận động nhân dân tích cực học tập nâng cao dân trí, nghề nghiệp chuyên môn nhằm tăng năng lực sản xuất, chất lượng công việc, chất lượng quộc sống. Gắn việc phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đôi với hành, với phong trào làm kinh tế giỏi, xoá đói, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.

          Chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm  và hình thức khen thưởng, tuyên dương, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập ở các địa phương, đơn vị.

          4- Củng cố, xây dựng hội khuyến học các cấp vững mạnh, làm nòng cốt trong việc liên kết, hối phợp với các tổ chức, lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp tích cực, chủ động tổ chức hoạt động khuyến Học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần xã hội hoá giáo dục.

          5- Ban cán sự đảng Chính phủ, bộ, ngành, uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi quền hạn và các nhiệm vụ của mình khẩn trương chỉ đạo xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách, triển khai thực hiện Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010” của Chính phủ, nhất là chủ trương chính sách bảo đảm phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên, tổ dạy nghề các quận, huyện, tạo điều kiện hoạt động cho các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường thị trấn; có biện pháp tích cực, nội dung cụ thể gúp các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, những địa phương khó khăn trong việc triển khai xây dựng xã hội học tập, ban hành quy chế cho hội khuyến học các cấp thực hiện nhiệm vụ triển khai phong trào khuyến học, khuyến tài, nghiên cứu mô hình xã hội học tập; quan tâm tạo điều kiện Hội Khuyến học các cấp theo quy định hiện hành của nhà nước.

          Ban cán sự đảng Bộ giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Khuyến Học Việt Nam tăng cường hoạt động phối hợp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dụng xã hội học tập.

          Các cơ quan thông tin đại chúng thương xuyên tuyên truyền công tác khuyến học, Khuyến tài, xây dụng xã hội học tập và các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác này.

          6- Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo địa phương chủ trì, phối hợp với ban nhân dân vận cùng cấp uỷ theo giỏi và hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị này. Hằng năm báo cáo Bộ Chính trị, Ban bí thư (ở địa phương báo cáo Thường vụ cấp uỷ đảng) về kết quả thực hiện. Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

 

Nơi nhận
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc trung ương.
- Các đồng chí uỷ viên ban chấp hành trung ương
- Lưu văn phòng trung ương

TM. BỘ CHÍNH TRỊ
Trương Tấn Sang

 Xem chi tiết: Tải về