• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Tham gia ủng hộ Qũy “ Khuyến học, khuyến tài” tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 29/04/2016 8:22:33 SA

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

 

Số :2616 /UBND - VX

V/v tham gia ủng hộ Quĩ “ Khuyến học, khuyến tài” tỉnh Yên Bái

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Yên Bái, ngày 27 tháng 11  năm2012

 

                            Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Yên Bái.

 

          Trong những năm qua tỉnh Yên Bái luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ giúp đỡ, đóng góp tích cực của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cho công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Yên Bái.

          Để tiếp tục tạo thêm nguồn lực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trân trọng đề nghị:

          Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp tục quan tâm, cùng chung tay góp sức, ủng hộ cho Quĩ “ Khuyến học, khuyến tài” của tỉnh để kịp thời động viên giúp đỡ cho các học sinh nghèo vượt khó, những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh khuyết tật, con em gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn.  

          Mọi đóng góp xin gửi về: Quĩ khuyến học Yên Bái, 1141 đường Yên Ninh, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Tài khoản: Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái số:  3713.2.1049714 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái; liên hệ điện thoại: 0293855902; 0293858248./.

 

Nơi nhận:

     - Như trên;

     - Ủy ban MTTQ;

     - Chánh, phó VP(TH);

     - Lưu: VT, VX.

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

( đã ký)

 

 

Ngô Thị Chinh