• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 

Nội dung tìm kiếm:

Quyết định 800/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái về công nhận các Hội đặc thù
Ngày xuất bản: 02/06/2016 3:10:43 SA

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH YÊN BÁI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  800/QĐ - UBND

Yên Bái,  ngày  14  tháng 6  năm 2011

 

     

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận hội có tính chất đặc thù hoạt động tại tỉnh Yên Bái

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 129 /TTr-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Công nhận hội có tính chất đặc thù hoạt động tại tỉnh Yên Bái (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hỗ trợ kinh phí đối với hội có tính chất đặc thù.

1. Đối với hội có tính chất đặc thù đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế, được cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế được giao và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của tỉnh.

2. Hội có tính chất đặc thù không được giao chỉ tiêu biên chế, được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ về kinh phí để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng dự toán, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí hàng năm cho các hội có tính chất đặc thù theo đặc điểm tình hình hoạt động của từng hội, khả năng ngân sách của địa phương và theo quy định hiện hành.

2. Các hội có tính chất đặc thù theo quy định tại Điều 1 có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của hội định kỳ 6 tháng, 1 năm về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp).

3. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các hội đang hoạt động trong tỉnh, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung những hội mới có tính chất đặc thù tại tỉnh Yên Bái.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các hội quy định tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                               

- TT. Tỉnh uỷ;                                                                                    

- TT. HĐND tỉnh;

- TT. UBND tỉnh;

- TT. UBMTTQ tỉnh;

- PVP UBND tỉnh (NC);

- Cổng giao tiếp điện tử tỉnh;

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, NC.

Chñ tÞch

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Hoµng Th­¬ng L­îng

 

DANH SÁCH

Hội có tính chất đặc thù hoạt động tại tỉnh Yên Bái

(Kèm theo Quyết định số: 800 /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2011

của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

 
 

 

 

 

A. Tổ chức hội đặc thù hoạt động trong tỉnh, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế:

1. Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái;

2. Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái;

3. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái;

4. Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái;

5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái;

6. Hội Đông y tỉnh Yên Bái;

7. Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Yên Bái;

8. Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái;

9. Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái;

10. Hội Luật gia tỉnh Yên Bái

B. Tổ chức hội đặc thù hoạt động trong tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố không được giao chỉ tiêu biên chế:

I. Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh:

1. Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái;

2. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái;

II. Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố:

1. Hội Cựu thanh niên xung phong Thành phố Yên Bái;

2. Hội Cựu thanh niên xung phong Thị xã Nghĩa Lộ;

3. Hội Cựu thanh niên xung phong Huyện Văn Yên;

4. Hội Cựu thanh niên xung phong Huyện Văn Chấn;

5. Hội Cựu thanh niên xung phong Huyện Trấn Yên;

6. Hội Cựu thanh niên xung phong Huyện Yên Bình;

7. Hội Cựu thanh niên xung phong Huyện Lục Yên;

8. Ban Đại diện Hội người cao tuổi Thành phố Yên Bái;

9. Ban Đại diện Hội người cao tuổi Thị xã Nghĩa Lộ;

10. Ban Đại diện Hội người cao tuổi Huyện Văn Yên;

11. Ban Đại diện Hội người cao tuổi Huyện Văn Chấn;

12. Ban Đại diện Hội người cao tuổi Huyện Trấn Yên;

13. Ban Đại diện Hội người cao tuổi Huyện Yên Bình;

14. Ban Đại diện Hội người cao tuổi Huyện Lục Yên;

15. Ban Đại diện Hội người cao tuổi Huyện Mù Cang Chải;

16. Ban Đại diện Hội người cao tuổi Huyện Trạm Tấu;

17. Hội Khuyến học Thành phố Yên Bái;

18. Hội Khuyến học Thị xã Nghĩa Lộ;

19. Hội Khuyến học Huyện Văn Yên;

20. Hội Khuyến học Huyện Văn Chấn;

21. Hội Khuyến học Huyện Trấn Yên;

22. Hội Khuyến học Huyện Yên Bình;

23. Hội Khuyến học Huyện Lục Yên;

24. Hội Khuyến học Huyện Mù Cang Chải;

25. Hội Khuyến học Huyện Trạm Tấu;

26. Hội Liên hiệp thanh niên Thành phố Yên Bái;

27. Hội Liên hiệp thanh niên Thị xã Nghĩa Lộ;

28. Hội Liên hiệp thanh niên Huyện Văn Yên;

29. Hội Liên hiệp thanh niên Huyện Văn Chấn;

30. Hội Liên hiệp thanh niên Huyện Trấn Yên;

31. Hội Liên hiệp thanh niên Huyện Yên Bình;

32. Hội Liên hiệp thanh niên Huyện Lục Yên;

33. Hội Liên hiệp thanh niên Huyện Mù Cang Chải;

34. Hội Liên hiệp thanh niên Huyện Trạm Tấu.

 Xem chi tiết: Tải về