• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Học bổng "Quê hương tiếp sức đến trường" dành cho tân sinh viên
Ngày xuất bản: 01/06/2017 2:12:36 SA

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

 HỘI KHUYẾN HỌC - SỞ GD & ĐT

 
 

 


Số: 45 /KH-HKH-SGD&ĐT

 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Yên Bái,  ngày 29 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Triển khai học bổng “Quê hương tiếp sức đến trường” năm 2017

 

Căn cứ quy chế Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh Yên Bái

Căn cứ chương trình công tác năm 2017.

Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai học bổng “ Quê hương tiếp sức đến trường” năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Hỗ trợ cho những học sinh là con hộ gia đình nghèo thuộc các xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh đỗ đại học năm 2017;

- Động viên, khích lệ học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập, trong cuộc sống, góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về ưu tiên đối với giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Yêu cầu:

- Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, giáo viên, học sinh về nội dung triển khai học bổng “Quê hương tiếp sức đến trường” năm 2017.

- Việc rà soát, xét chọn những học sinh đủ điều kiện nhận học bổng “Quê hương tiếp sức đến trường” phải đảm bảo khách quan, đúng đối tượng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Yên Bái.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, SỐ LƯỢNG, THỦ TỤC HỔ SƠ, THỜI GIAN, KINH PHÍ

1. Đối tượng, điều kiện:

- Học sinh trúng tuyển vào các trường Đại học, học viện năm 2017 ( ưu tiên nguyện vọng 1) với tổng số điểm 3 môn thi từ 15 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số).

- Là con hộ gia đình nghèo thuộc 72 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Chưa được nhận học bổng thường kỳ của các tổ chức, cá nhân khác.

- Có đơn xin cấp học bổng.

- Ưu tiên học sinh mồ côi, khuyết tật.

2. Số lượng:

- 100 suất; trị giá mỗi suất 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

3. Thủ tục hồ sơ gồm:

- Đơn xin cấp học bổng có xác nhận của UBND xã nơi đang cư trú (có mẫu kèm theo).

- Bản sao hộ khẩu, photocopy sổ hộ nghèo (có công chứng hoặc có xác nhận của UBND xã);

- Bản sao giấy báo nhập học hoặc giấy báo trúng tuyển (có xác nhận của trường đại học hoặc có công chứng).

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên (nếu có).

- 01 ảnh cỡ 3x4 (có ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ nơi đang cư trú).

4. Thời gian tiến hành:

- Thời gian nhận hồ sơ: Hạn cuối cùng đến hết ngày 15/08/2017.

- Địa điểm nhận hồ sơ:  Các trường Trung học phổ thông nơi học sinh đã học lớp 12 ở đó.

- Thời gian trao học bổng: Dự kiến trong tháng 9/2017.

5. Kinh phí:

- Từ nguồn Quỹ khuyến học khuyến tài của tỉnh và vận động sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội khuyến học tỉnh:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai học bổng “ Quê hương tiếp sức tới trường 2017”.

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức, nhà hảo tâm vận động ủng hộ nguồn kinh phí.

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí chi cho học bổng “Quê hương tiếp sức đến trường” năm 2017.

- Phối hợp các cơ quan truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch  triển khai học bổng “Quê hương tiếp sức đến trường”.

- Phối hợp với Sở Giáo dục &đào tạo tổ chức trao học bổng theo kế hoạch.

- Theo dõi, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Sở Giáo dục và đào tạo về nội dung kế hoạch trao học bổng “Quê hương tiếp sức đến trường” tới các trường trung học phổ thông, các phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định toàn bộ hồ sơ, thủ tục từ các trường THPT gửi về; lập danh sách chính thức học sinh đủ điều kiện được nhận học bổng; chuyển hồ sơ đủ điều kiện, danh sách về Hội Khuyến học tỉnh và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thủ tục; Giải quyết khiếu nại ( nếu có).

- Chủ trì tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên.

- Chỉ đạo trường Trung học phổ thông:

+ Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các học sinh của nhà trường đỗ đại học , học viện năm 2017 đủ điều hiện nhận học bổng làm thủ tục hồ sơ nộp về các trường đúng thời gian.

+ Tiếp nhận hồ sơ, xác minh, xét chọn, lập danh sách trích ngang, tóm tắt sơ lược hoàn cảnh cụ thể của học sinh đủ điều kiện nhận học bổng gửi về Sở Giáo dục và đào tạo chậm nhất là ngày 10/08/2017.

3. Hội Khuyến học, Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện:

- Phối hợp với UBND các xã, các đơn vị liên quan, tuyên truyền rộng rãi trong  nhân dân để phát hiện các học sinh trúng tuyển vào đại học năm 2017 có đủ điều kiện nêu trên làm hồ sơ đề nghị được nhận học bổng.

- Phối hợp hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các em hoàn thiện hồ sơ theo qui định.

Trên đây là kế hoạch triển khai học bổng “Quê hương tiếp sức đến trường” năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

HỘI KHUYẾN HỌC                               SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TỈNH YÊN BÁI                                                  TỈNH YÊN BÁI

       Chủ tịch                                                               Giám đốc

                    

 

 

  Ngô Thị Chinh                                                  Trần Xuân Hưng

 

Xem chi tiết: Tải về