• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 

Nội dung tìm kiếm:

Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định 448
Ngày xuất bản: 24/05/2016 6:53:27 SA

  HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN

 

 

 

“GIA ĐÌNH HỌC TẬP”, “DÒNG HỌ HỌC TẬP”,

“CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP”

VÀ “ĐƠN VỊ HỌC TẬP”

 

(Ban hành theo Quyết định số 448 /QĐ-KHVN ngày 10/11/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội tháng 11/2015

A. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN “GIA ĐÌNH HỌC TẬP”

 

 

 

 

TIÊU CHÍ

 

 

NỘI DUNG

Điểm

tối đa

 

 

 

 

1

 

 

 

 

HỌC TẬP

của

TRẺ EM

trong

GIA ĐÌNH

(30 điểm)

 

- Trẻ em ở độ tuổi phổ cập đều được đến trường, hoàn thành phổ cập giáo dục theo quy định. (Trừ trường hợp ốm đau, bệnh tật, không có khả năng học tập)

 

10

- Kết quả học tập đạt từ trung bình trở lên (hoặc đạt yêu cầu đối với học sinh tiểu học) 

- Hạnh kiểm phải đạt từ Khá trở lên (hoặc đạt yêu cầu đối với học sinh tiểu học) 

 

10

- Thật thà, lễ phép với mọi người trong gia đình và ngoài xã hội; Tích cực tham gia các hoạt động chung ở địa phương.

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

 

HỌC TẬP

của

NGƯỜI LỚN

trong

GIA ĐÌNH

(30 điểm)

- NGƯỜI LỚN từ 19 đến 60 tuổi (trừ những người không có khả năng học tập) đều đạt chuẩn biết chữ từ bậc 1 trở lên (tương đương từ lớp 3 trở lên). 

 

 

10

- Hằng năm, NGƯỜI LỚN trong gia đình đều tham gia học ít nhất 01 nội dung dưới 01 hình thức học cụ thể (trừ những người không có khả năng học tập). Người lớn là cán bộ, nhân viên, công nhân, chiến sĩ trong các cơ quan/đơn vị đều phải hoàn thành nhiệm vụ học tập theo quy định của Nhà nước hoặc theo yêu cầu của cơ quan/đơn vị.  

 

 

20

 

 

 

3

 

 

 

 

ĐIỀU KIỆN

HỌC TẬP

của gia đình

(20 điểm)

- Gia đình có hình thức giúp đỡ, động viên, khen thưởng kịp thời TRẺ EM và NGƯỜI LỚN trong gia đình học tập thường xuyên.

 

10

- Gia đình có ít nhất 01 phương tiện hỗ trợ mọi người học tập (Sách, báo, góc học tập, điện thoại, tivi, máy tính, internet, v.v…)

 

10

 

 

4

TÁC ĐỘNG, HIỆU QUẢ

HỌC TẬP

của các thành viên trong gia đình

(20 điểm)

- Gia đình tích cực lao động, phát triển kinh tế. Đời sống kinh tế của gia đình ngày càng được nâng cao.

 

 

10

- Gia đình tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,  phong trào xây dựng khu đô thị văn vinh/xây dựng nông thôn mới và các phong trào khác ở địa phương.

 

 

10

Ghi chú: Đối với những gia đình không còn trẻ em trong độ tuổi đi học thì đương nhiên sẽ được 30 điểm đối với tiêu chí 1.

B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN “DÒNG HỌ HỌC TẬP”

 

 

     

      TIÊU CHÍ

 

 

NỘI DUNG

 

Điểm

tối đa

 

 

1

 

 

HỌC TẬP

của

CÁC GIA ĐÌNH

trong

DÒNG HỌ

(60 điểm) 

 

- Hằng năm có 70% số gia đình trong dòng họ đăng ký phấn đấu xây dựng “Gia đình học tập” (50% đối với vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn), trong đó 60% trở lên gia đình đăng ký được công nhận “Gia đình học tập”.  

 

 

 

 60

 

 

2

 

ĐIỀU KIỆN

HỌC TẬP

của dòng họ

(20 điểm)

 

- Dòng họ có nhiều hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với TRẺ EM và NGƯỜI LỚN trong dòng họ học tập thường xuyên. 

 

 

15

- Dòng họ xây dựng, duy trì và tăng được Quỹ khuyến học.

  

5

 

 

3

 

 

 

 

TÁC ĐỘNG, HIỆU QUẢ

HỌC TẬP

của các gia đình trong dòng họ

(20 điểm)

- Các gia đình trong dòng họ đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau học tập, phát triển kinh tế. Kinh tế của các gia đình trong dòng họ từng bước phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.

   

 

 

10

- Dòng họ tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào xây dựng nông thôn mới/khu đô thị văn minh và các phong trào khác ở địa phương.

 

 

10

 

 

 

Ghi chú: Dòng họ là một cộng đồng bao gồm các gia đình cùng huyết thống sinh sống trong phạm vi một xã/huyện (không phải là đại gia đình, chung sống 2, 3, 4 đời)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP”

(Thôn/bản/ấp/khóm/tổ dân phố và tương đương)

 

 

TIÊU CHÍ

NỘI DUNG

Điểm tối đa

1

 

 

HỌC TẬP

              của

CÁC GIA ĐÌNH

trong

CỘNG ĐỒNG

(60 điểm)

 

- Hằng năm có 70% số gia đình trong khu dân cư đăng ký phấn đấu xây dựng “Gia đình học tập” (50% đối với vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn), trong đó 60% gia đình đăng ký được công nhận “Gia đình học tập”.  

60

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KIỆN

HỌC TẬP

ở cộng đồng

(20 điểm)

  

- Chi bộ và thôn/tổ dân phố có chỉ tiêu phấn đấu xây dựng “Gia đình học tập” và “Cộng đồng học tập” trong kế hoạch hằng năm.

  

10

- Chi hội Khuyến học có nhiều hình thức giúp đỡ, khuyến khích, động viên TRẺ EM và NGƯỜI LỚN học tập thường xuyên. Cộng đồng xây dựng, duy trì và tăng được Quỹ Khuyến học.

 

5

- Cộng đồng có ít nhất 01 phương tiện (có sách/báo hoặc tủ sách; có phòng họp/sinh hoạt chung, có mạng lưới truyền thanh v.v…) để tạo điều kiện cho TRẺ EM và NGƯỜI LỚN được học tập thường xuyên.

 

5

 

 

 

3

 

 

TÁC ĐỘNG, HIỆU QUẢ

HỌC TẬP

của các gia đình trong cộng đồng

(20 điểm)

- Các gia đình trong cộng đồng tích cực lao động, phát triển kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.

   

 

10

- Cộng đồng tích cực triển khai/tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào xây dựng nông thôn mới/khu đô thị văn minh cùng các phong trào khác của xã.

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN “ĐƠN VỊ HỌC TẬP”

(Cơ quan/Trường học/Đơn vị/Doanh nghiệp/Lực lượng vũ trang …)

 

 

 

TIÊU CHÍ

NỘI DUNG

 

Điểm tối đa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Học tập của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và  người lao động trong đơn vị

(gọi tắt là các thành viên trong đơn vị)

(40 điểm)

- 70% trở lên các thành viên trong đơn vị tham gia học tập suốt đời dưới nhiều hình thức, phương thức khác nhau.

20

- 100% cán bộ, công chức  từ trung ương đến cấp huyện có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định (đối với cấp xã 90%) hoặc

- 80% trở lên công nhân lao động có trình độ THPT hoặc tương đương và được đào tạo nghề.

 

 

 

10

- 80% CB, CC, VC tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ công nghệ thông tin và 20% có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm hoặc

- Tỷ lệ công nhân lao động có kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của công việc ngày càng tăng.

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Điều kiện học tập của các thành viên trong đơn vị

(30 điểm)

- Có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể đối với việc học tập suốt đời của các thành viên trong đơn vị. Có các tiêu chí về học tập suốt đời của các thành viên trong đơn vị trong nội dung công tác thi đua hằng năm.

 

 

 

10

- Có các phương tiện cần thiết phục vụ cho việc học tập suốt đời của các thành viên trong đơn vị và có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện (kinh phí, thời gian …) cho các thành viên của đơn vị học tập.

 

 

10

- Tổ chức khuyến học của đơn vị hoạt động có nền nếp, hiệu quả; xây dựng và phát triển được Quỹ khuyến học.

 

 

10

 

 

 

 

3

 

 

Tác động,

hiệu quả

của phong trào học tập trong đơn vị

(30 điểm)

- Hằng năm đơn vị đều đạt danh hiệu thi đua từ “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ/nghĩa vụ với Nhà nước, không vi phạm pháp luật.

 

 

20

- Gia đình của các thành viên trong đơn vị đều đăng ký phấn đấu xây dựng "Gia đình học tập”, trong đó 60% trở lên đạt danh hiệu “Gia đình học tập”. 

 

10

 

Xem chi tiết: Tải về