• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 

Nội dung tìm kiếm:

Phụ lục hướng dẫn thực hiện Quyết định 448
Ngày xuất bản: 27/07/2016 8:19:46 SA

 

            HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

 

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN

“GIA ĐÌNH HỌC TẬP”, “DÒNG HỌ HỌC TẬP”, “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP”

và “ĐƠN VỊ HỌC TẬP”

 (Ban hành theo Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 10 tháng 11 năm 2015

của Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam).

 

 

Theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ trong Quyết định số 281/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến 2020” ngày 20/2/2014, Hội Khuyến học Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT triển khai xây dựng và thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố và “Đơn vị học tập” và đã được Chính phủ cho phép triển khai đại trà trong toàn quốc.

Để bộ tiêu chí được áp dụng thống nhất cho tất cả các địa phương, vùng, miền, Hội Khuyến học Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức đánh giá, công nhận các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” trong giai đoạn từ 2016 - 2020 như sau:

I. Những vấn đề chung

1. Bộ tiêu chí này được xây dựng trên cơ sở những quy định của Quyết định số 89/QĐ-TTg  ngày 9/1/2013 và Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ là Bộ tiêu chí khung. Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội Khuyến học tỉnh, thành phố đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh trình UBND cùng cấp cụ thể hóa các tiêu chí, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với đặc thù vùng miền của địa phương để góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị ở địa phương.

2. Hướng dẫn này quy định về tổ chức đánh giá, công nhận các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” (Thôn/Bản/Ấp/Tổ dân phố hoặc tương đương) và “Đơn vị học tập” (Cơ quan/Trường học/Đơn vị/Doanh nghiệp/Lực lượng vũ trang) từ năm 2016 đến năm 2020;

II. Mục đích

1. Động viên, khuyến khích phong trào xây dựng các mô hình học tập ở cơ sở, tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

2. Tư vấn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp lập kế hoạch, xây dựng các mô hình học tập phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực, vùng, miền.

3. Giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức đánh giá, công nhận các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”góp phần xây dựng địa phương trở thành một xã hội học tập.

III. Tiêu chí đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”

 

 

A. Tiêu chí đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”

1.      Học tập của trẻ em trong gia đình.

2.      Học tập của người lớn trong gia đình.

3.      Điều kiện học tập của gia đình.

4.      Tác động, hiệu quả học tập của các thành viên trong gia đình.

 

 

B. Tiêu chí đánh giá, công nhận “Dòng họ học tập”

1.      Học tập của các gia đình trong dòng họ.

2.      Điều kiện học tập của dòng họ.

3.      Tác động, hiệu quả học tập của các gia đình trong dòng họ.

 

 

C. Tiêu chí đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” (Thôn/Bản/p/Tổ dân phố hoặc tương đương)

1.      Học tập của các gia đình trong cộng đồng.

2.      Điều kiện học tập ở cộng đồng.

3.      Tác động, hiệu quả học tập của các gia đình trong cộng đồng .

 

 

D. Tiêu chí đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” (Cơ quan/Trường học/Đơn vị/Doanh nghiệp/Lực lượng vũ trang …)

1. Học tập của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và người lao động trong đơn vị (gọi tắt là các thành viên trong đơn vị).

2.      Điều kiện học tập của các thành viên trong đơn vị.

3.      Tác động, hiệu quả của phong trào học tập trong đơn vị.

 

 

IV. Nguyên tắc đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”

 

1. Chỉ xét công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” đối với gia đình, dòng họ, cộng đồng Thôn/Bản/Ấp/Tổ dân phố hoặc tương đương (sau đây gọi tắt là cộng đồng) và đơn vị có đăng ký.

2. Việc bình xét và công nhận thực hiện một cách dân chủ, công khai, đúng quy trình.

3. UBND các cấp chỉ đạo Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và Hội Khuyến học cùng cấp tổ chức đánh giá, bình xét công nhận các danh hiệu.

4. UBND các cấp ký quyết định công nhận các danh hiệu.

5. Việc đánh giá, công nhận các mô hình học tập cần bám sát các tiêu chí, kết quả đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí quy định ở mục III của hướng dẫn này. Mỗi tiêu chí có các nội dung cần đánh giá theo các mức độ đã đạt được và được hướng dẫn cách cho điểm cụ thể tại Phụ lục Hướng dẫn đánh giá, cho điểm các mô hình học tập

6. Tổng số điểm tối đa cho một mô hình học tập cơ sở là 100 điểm. Các tiêu chí không có minh chứng phù hợp không chấm điểm.

Để việc đánh giá, công nhận các mô hình được chính xác, khách quan và phù hợp với tình hình cụ thể mỗi địa phương, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và Hội Khuyến học địa phương (tỉnh, huyện) phân nhỏ số điểm ở mỗi tiêu chí cho sát với thực tế để giúp cho việc đánh giá, công nhận có chất lượng, hiệu quả và tác dụng cao, tạo điều kiện cho phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập ở địa phương phát triển bền vững.

V. Trình tự đăng ký và xét công nhận

1. Tổ chức thực hiện

a. Tháng 1-2 hằng năm, gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị thuộc xã quản lý đăng ký các danh hiệu học tập tại xã (hoặc tại tỉnh/huyện nếu đơn vị thuộc tỉnh/huyện quản lý)

 b. Tháng 10-11 hằng năm, căn cứ tiêu chí “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đã đăng ký tự đánh giá, chấm điểm.

c. Tháng 11-12 hằng năm, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cơ sở phối hợp với Chi hội khuyến học cơ sở (Thôn/Bản/p/Tổ dân phố hoặc tương đương) tổ chức bình xét danh hiệu “Gia đình học tập” và “Cộng đồng học tập”, đề nghị UBND xã công nhận. Đối với danh hiệu “Dòng họ học tập” và “Đơn vị học tập” thuộc xã quản lý, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã sẽ phối hợp với Hội Khuyến học cùng cấp tổ chức bình xét. Đối với các đơn vị thuộc tỉnh/huyện quản lý, Ban chỉ đạo xây dựng Xã hội học tập cấp tỉnh/huyện phối hợp với Hội Khuyến học cùng cấp tổ chức bình xét.

d. UBND xã quyết định công nhận các danh hiệu gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập thuộc xã quản lý mỗi năm một lần trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và Hội Khuyến học cấp xã. Đối với các đơn vị thuộc tỉnh/huyện quản lý thì do UBND tỉnh/huyện ký quyết định công nhận trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh/huyện và Hội Khuyến học cùng cấp)

đ. Công nhận Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng, Đơn vị học tập tiêu biểu 05 năm một lần

* Theo chu kỳ 05 năm, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và Hội Khuyến học xã lập danh sách các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” 05 năm liên tục và có thành tích xuất sắc, nổi bật báo cáo UBND xã trình UBND huyện xét và quyết định cấp Giấy công nhận “Gia đình học tập tiêu biểu”, “Dòng họ học tập tiêu biểu”, “Cộng đồng học tập tiêu biểu” và “Đơn vị học tập tiêu biểu”;

*  Đối với “Đơn vị học tập tiêu biểu” thuộc tỉnh/huyện quản lý, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và Hội Khuyến học cấp tỉnh/huyện bình chọn và trình UBND tỉnh/huyện xét và quyết định cấp Giấy công nhận.

2. Hồ sơ đề nghị xét công nhận

a. Bản tự chấm điểm của các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị được đề nghị công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” hoặc Báo cáo thành tích đối với các danh hiệu “Gia đình học tập tiêu biểu”, “Dòng họ học tập tiêu biểu”, “Cộng đồng học tập tiêu biểu” và “Đơn vị học tập tiêu biểu” 

b. Biên bản và công văn đề nghị có danh sách kèm theo của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và Hội Khuyến học các cấp.

3. Điều kiện được công nhận

a. Tổng số điểm phải đạt từ 80 điểm trở lên.

b. Không bị điểm liệt.

Lưu ý: Điểm liệt nếu trong gia đình/dòng họ/cộng đồng/đơn vị:

·                    Có trẻ em ở độ tuổi đi học không được đến trường hoặc không hoàn thành phổ cập giáo dục (Trừ trường hợp đau ốm hoặc không có khả năng học tập)

·                    Người lớn có đủ điều kiện học tập mà không tham gia học tập dưới bất cứ hình thức nào (học từ xa, học tại Trung tâm học tập cộng đồng, Thư viện, Nhà văn hoá, Điểm bưu điện văn hóa xã, học tại các Câu lạc bộ hoặc học tại nhà, học qua sách, báo, đài phát thanh, ti vi hoặc qua mạng internet …)

● Có trẻ em hoặc người lớn mắc tệ nạn xã hội hoặc vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự trong năm bình xét.        

4. Biểu dương, khen thưởng:                                             

- Danh sách các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập được công nhận sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin của địa phương.  

- Các danh hiệu được khen thưởng tùy theo khả năng của từng địa phương.

VI. Thẩm quyền và thời hạn công nhận

1. Các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” thuộc xã quản lý do UBND xã quyết định công nhận mỗi năm 01 lần. Đối với “Đơn vị học tập” thuộc tỉnh/huyện quản lý do UBND tỉnh/huyện quyết định công nhận mỗi năm 01 lần.

  2. Các danh hiệu “Gia đình học tập tiêu biểu”, “Dòng họ học tập tiêu biểu”, “Cộng đồng học tập tiêu biểu” và “Đơn vị học tập tiêu biểu” do UBND tỉnh/huyện quyết định và cấp Giấy công nhận 05 năm 01 lần.

 3. Đại hội biểu dương “Gia đình học tập tiêu biểu”, “Dòng họ học tập tiêu biểu”, “Cộng đồng học tập tiêu biểu” và “Đơn vị học tập tiêu biểu” được tổ chức 05 năm 01 lần do UBND các cấp chủ trì (Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và Hội Khuyến học các cấp phối hợp tổ chức).

VII. Trách nhiệm thực hiện:

1. Ủy ban Nhân dân tỉnh/huyện

a. Hằng năm chỉ đạo và hướng dẫn UBND các xã xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” căn cứ quy trình, tiêu chí đánh giá, công nhận các mô hình học tập cơ sở quy định trong hướng dẫn này.  

b. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học cấp tỉnh/huyện hằng năm tổ chức đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” thuộc tỉnh/huyện quản lý.

c. Quyết định và cấp giấy công nhận “Gia đình học tập tiêu biểu”, “Dòng họ học tập tiêu biểu”, “Cộng đồng học tập tiêu biểu” và “Đơn vị học tập tiêu biểu” 05 năm 01 lần trên cơ sở hồ sơ trình của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học các cấp.

2. Hội Khuyến học cấp tỉnh/huyện

a. Hằng năm chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh/huyện và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh/huyện chỉ đạo, hướng dẫn đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” tại địa phương.

b. Hằng năm chỉ đạo và hướng dẫn Hội Khuyến học cấp xã triển khai thực hiện việc tổ chức đăng ký, theo dõi, giám sát, tham mưu tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu với UBND xã và Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã theo hướng dẫn.

c. Hằng năm tổ chức đánh giá “Đơn vị học tập” thuộc tỉnh/huyện quản lý để UBND tỉnh/huyện ra quyết định công nhận.

d. 05 năm 01 lần phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh/huyện tổ chức đánh giá, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh/huyện ra Quyết định và cấp Giấy công nhận “Đơn vị học tập tiêu biểu” thuộc tỉnh/huyện quản lý.

3. Ủy ban Nhân dân xã

a. Hằng năm Chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cơ sở phối hợp với Chi hội Khuyến học cơ sở (Thôn/Bản/p/Tổ dân phố hoặc tương đương) và các đơn vị có liên quan tổ chức bình xét các danh hiệu “Gia đình học tập” và đề nghị công nhận “Cộng đồng học tập” cấp Thôn/Bản/p/Tổ dân phố hoặc tương đương.

b. Hằng năm chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học cấp xã tổ chức kiểm tra, đánh giá và bình xét danh hiệu “Dòng họ học tập” và “Đơn vị học tập” thuộc xã quản lý.

c. Ký quyết định công nhận các danh hiệu trên cơ sở hồ sơ trình của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học cấp xã. 

4. Hội khuyến học cấp xã

a. Hằng năm chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cơ sở phối hợp với Chi hội Khuyến học cơ sở (Thôn/Bản/p/Tổ dân phố hoặc tương đương) và các đơn vị có liên quan tổ chức bình xét các danh hiệu “Gia đình học tập” và đề nghị công nhận “Cộng đồng học tập”cấp Thôn/Bản/p/Tổ dân phố hoặc tương đương.

 b. Hằng năm tổ chức kiểm tra, thẩm định và lập hồ sơ đề nghị UBND xã quyết định các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” thuộc xã quản lý.

c. 05 năm một lần, phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã lập danh sách các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị có 05 năm liên tục đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” thuộc xã quản lý và có thành tích xuất sắc, nổi bật để trình UBND huyện xem xét và quyết định cấp Giấy công nhận “Gia đình học tập tiêu biểu”, “Dòng họ học tập tiêu biểu”, “Cộng đồng học tập tiêu biểu” và “Đơn vị học tập tiêu biểu”.

Xem chi tiết : Tải về