• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 

Nội dung tìm kiếm:

Công văn 93 hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội KH Việt Nam
Ngày xuất bản: 09/06/2017 3:14:52 SA

 HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Số 93/HD-KHVN                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                              -------------------------------------

                                                                                        Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Hội

 

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khuyến học Việt Nam, khóa V (2016 - 2021) đã kế thừa những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội các khóa trước, có sửa đổi, bổ sung một số điểm nhằm cụ thể hoá các chủ trương của Đảng về Khuyến học, Khuyến tài, Xây dựng cả nước  trở thành một xã hội học tập, giai đoạn 2016 – 2021.

Điều lệ đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (2016 - 2021) của Hội thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2016, Bộ Nội vụ đã phê duyệt tại Quyết định số 151/QĐ-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2017.

Thực hiện Quyết đinh số 31/QĐ-KHVN ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Trung ương Hội Hội ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, của Ban Thường vụ và Thường trực Trung ương Hội, Ban Thường vụ Trung ương Hội hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam như sau;

 

I.Những điểm mới của Điều lệ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

1.Về Tôn chỉ, mục đích (Điều 2, Chương I)

 Hội Khuyến học Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội thực nhiệm vụ chính trị của Hội do Đảng quy định, tập hợp các lực lượng xã hội, công dân Việt Nam tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập khu vực và quốc tế.

Điểm mới của điều này là những công dân Việt Nam sinh sống, học tập, công tác ở nước ngoài tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tự nguyện chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện nhiệm vụ của Hội, tình nguyện tham gia Hội, đều có thể trở thành Hội viên của Hội.

 

2. Về Sự quản lý Nhà nước đối với Hội (Điều 4,Chương I)

Hội chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành có liên quan đến các hoạt động khuyến học của Hội theo quy định của pháp luật.

Những hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Hội có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc quyền quản lý của các bộ, ban, ngành...thì cần có sự trao đổi thống nhất giữa hai bên trước khi tổ chức thực hiện.

 

3.Về 5 Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội(Điều 5,Chương I)

Tự nguyện, tự quản;

Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;

Đảm bảo kinh phí hoạt động;

 

Xem chi tiết: Tải về