• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 

Nội dung tìm kiếm:

Công văn 409/KHVN về tổ chức Hội cơ sở
Ngày xuất bản: 24/06/2016 1:26:37 SA

 

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           

Số: 409 /CV- KHVN

 

Hà Nội, ngày 24  tháng 8  năm 2012

 

Kính gửi: Hội khuyến học các tỉnh, thành phố

 

Phúc đáp ý kiến của một số tỉnh, thành Hội về Điều lệ của Hội khuyến học địa phương và việc thành lập Hội khuyến học các trường Đại học và các trường Cao đẳng, trung cấp, Ban khuyến học ở các Ban, ngành ..., Trung ương Hội có ý kiến thống nhất như sau:

 

I. Về Điều lệ

Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc (các nhiệm kỳ) của Hội thông qua, Bộ Nội vụ phê duyệt, áp dụng cho tất cả các cấp Hội và hội viên trong cả nước và tổ chức hội ở nước ngoài.

Hiện nay, có nhiều Tỉnh, Thành hội căn cứ Điều lệ Hội khuyến học Việt Nam và hướng dẫn của Trung ương Hội đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt, nhưng vẫn còn một số tỉnh, thành phố hiện còn đang dùng Điều lệ riêng của tỉnh Hội.

Để đảm bảo cho Điều lệ Hội thực hiện thống nhất trong toàn quốc, trên cơ sở Điều lệ Hội khuyến học Việt Nam, các tỉnh/ thành Hội vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của tỉnh/ thành Hội thông qua Đại hội nhiệm kỳ và trình UBND tỉnh/ thành phê duyệt.

Với những tỉnh, thành Hội hiện còn đang sử dụng Điều lệ do Đại hội các tỉnh/thành Hội thông qua, xin tiếp tục sử dụng cho đến Đại hội nhiệm kỳ (Đại hội tổ chức trong năm 2012). Tại Đại hội nhiệm kỳ mới của tỉnh, thành Hội sẽ xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động để thông Qua Đại hội nhiệm kỳ từ năm 2013 trở đi thì Ban chấp hành tỉnh, thành sẽ điều chỉnh điều lệ chuyển sang Quy chế Tổ chức và Hoạt động.

 

II- Về tổ chức Hội ở trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp...

1. Đối với các Trường Đại học, Cao đẳng THCN, Dạy nghề, Trung cấp chính trị , Trung tâm bồi dưỡng tỉnh... hoạt động trên phạm vi quản lý hành chính của tỉnh, thành phố, thì thành lập Hội khuyến học mang tên của chính tên đơn vị, trực thuộc Hội khuyến học tỉnh, thành phố.

Việc thành lập Hội khuyến học của các Trường ĐH, CĐ, THCN dạy nghề, trung cấp chính trị, trung tâm bồi dưỡng tỉnh..., tuân theo quy định pháp luật.

- Cấp ủy chủ trương.

- Nhà trường (Chính quyền) tổ chức.

- Đại hội đại biểu hội viên hoặc toàn thể quy định nội hoạt động.

Hoạt động của Hội khuyến học trong các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trường chuyên, Trường dân tộc nội trú.., tuân thủ điều lệ Hội khuyến học Việt Nam, Quy chế tổ chức - Hoạt động của Tỉnh, thành Hội, của đơn vị và luật pháp nhà nước.

Các Hội khuyến của các đơn vị nói trên có số lượng hội viên đông được thành lập các Chi hội trực thuộc Hội khuyến học của đơn vị, các phân hội chi Hội.

 

2. Đối với các Trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện... hoạt động trên phạm vi quản lý hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố,  lập Chi hội khuyến học trực thuộc Hội khuyến học huyện, quận, thị xã, thành phố. Hoạt động của Chi hội tuân thủ Điều lệ Hội và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học Quận, Huyện, của đơn vị và luật pháp Nhà Nước.

 

3. Đối với các trường THCS, Tiểu học hoạt động trên phạm vi quản lý hành chính của xã, phường thì thành lập Chi hội khuyến học xã, phường. Hoạt động của chi hội tuân thủ Điều lệ Hội và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học xã, phường, của đơn vị và luật pháp Nhà nước.

 

4. Ban khuyến học

Ban khuyến học là hình thức hoạt động khuyến học của cơ quan ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang..., các tổ chức kinh tế xã hội..., dòng họ, tôn giáo...;

Theo Điều lệ Hội, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang, dòng họ, hội đồng hương, nhà chùa, nhà thờ thành lập Ban khuyến học.

Ban khuyến học ở cấp nào trực thuộc Hội khuyến học cấp tương đương trong phạm vi quản lý hành chính của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ chính trị, Điều lệ Hội khuyến học Việt Nam, căn cứ nhu cầu của đơn vị. Cấp ủy đề xuất chủ trương, Chính quyền ra quyết định thành lập và quyết định nội dung hoạt động của Ban.

Về tổ chức của Ban khuyến học:

- Trưởng ban là lãnh đạo chính quyền.

- Thành viên: Cấp ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phụ nữ...

Ban khuyến học có nhiệm vụ cơ bản là:

- Phối hợp với các tổ chức của đơn vị động viên cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động tích cực tham gia hoạt động nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ của cơ quan;

- Xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học hỗ trợ, động viên con em của cán bộ, nhân viên trong cơ quan thi đua vượt khó vươn lên học tập tốt, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, gia đình thành đạt...;

- Liên kết phối hợp với các tổ chức trong và ngoài cơ quan tổ chức cá nhân hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần tạo điều kiện cho mọi người được học tập và học tập suốt đời; tích cự tham gia hoạt động khuyến học tại địa phương.

- Ban hoạt động theo chỉ đạo của Chính quyền, trên cơ sở tuân thủ Điều lệ của Hội khuyến học Việt Nam.

 

5. Vấn đề hội phí

Điều 11, Nhiệm vụ của Đại hội quy định, Đại hội thông qua mức đóng học phí.

Điều lệ sửa đổi được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Hội thông qua có quy định: Đại hội thông qua mức thu hội phí. Song Đại hội chưa thông mức đóng hội phí thống nhất, nên Đại hội nhiệm kỳ của các tỉnh, thành Hội cũng không thông qua được mức thu hội phí thông nhất.

Để có cơ sở và thống nhất mức thu hội phí của hội viên trong toàn quốc, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội ngày 22 tháng 8 năm 2012, thống nhất quyết định:

- Mức thu hội phí: 12.000đ/ hội viên/năm và áp dụng cho tất cả các hội viên toàn quốc.

- Thời gian thực hiện kể từ tháng 9 năm 2012.

- Tiền thu hội phí của đơn vị được để lại cho đơn vị dùng trong việc thực hiện các hoạt động khuyến học của đơn vị.

Trung ương Hội khuyến học Việt Nam đề nghị Hội khuyến học các tỉnh, thành phố hướng dẫn và tạo điều kiện cho việc thành lập Hội khuyến học của các trường ĐH, CĐ, THCN dạy nghề, trung cấp chính trị, trung tâm bồi dưỡng...,và thành lập Chi hội tại trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên..., các trường THCS, Tiểu học và các Ban khuyến học tại các ban, ngành, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đơn vị lực lượng vũ trang, dòng họ, hội đồng hương, nhà chùa, nhà thờ... và hướng dẫn chương trình hoạt động thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội cho mỗi đơn vị.

 

Trong quá trình vận dụng, thực hiện còn có những vướng mắc, xin đề nghị Hội khuyến học tỉnh, thành phố phản ánh về Trung ương Hội, thông qua Ban tổ chức - cán bộ để tập hợp trình Ban chấp hành Trung ương xem xét quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Chủ tịch để báo cáo;

- Các PCT, Các ban;

- Lưu TC,VP.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

 

 

(Đã ký)

 

 

GS.TS Phạm Tất Dong

 

 

Xem chi tiết: Tải về