• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 

Nội dung tìm kiếm:

Quyết định 448 /QĐ-KHVN ngày 10 tháng 11 năm 2015
Ngày xuất bản: 24/05/2016 6:45:27 SA

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành “Tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận

“Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và

“Đơn vị học tập”

 

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

- Căn cứ Quyết định số 122/TTg ngày 29/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Hội Khuyến học Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”;

- Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”;

- Theo đề nghị của Ban thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành “Tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” ((Thôn/Bản/p/Tổ dân phố hoặc tương đương) và “Đơn vị học tập” (Cơ quan/Trường học/Đơn vị/Doanh nghiệp/Lực lượng vũ trang …) giai đoạn 2016 - 2020;

 

Điều 2. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

 

 

 

Điều 3.  Ban Thường vụ Trung ương Hội, Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chuyên trách của Cơ quanTrung ương Hội, Ban Chỉ đạo Đề án 281 Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:  

                                                                                                                                    TM/ BAN CHẤP HÀNH TW HỘI KHVN

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Văn phòng Quốc hội ;                                                                                                  CHỦ TỊCH

- Văn phòng Chính phủ,                        Để báo cáo

- Ủy ban Quốc gia đổi mới GD- ĐT;

- Mặt trận Tổ quốc VN;

- Các tổ chức Chính trị - xã hội liên quan đến QĐ 281/QĐ-TTg;                                         (đã ký)                

- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương                         

- Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xem chi tiết: Tải về

- Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;                       Nguyễn Mạnh Cầm

- Sở GD và ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

-Lưu VP và BCĐ Đề án 281 TW Hội Khuyến học VN;